Algemeen

Onderwijsvisie kernwaarden

Van oorsprong heeft het Hervormd Lyceum West een christelijk karakter. Dit karakter wil de school tot uiting laten komen in het overbrengen van normen en waarden. Daarbij gaat het om begrippen als betrokkenheid, verdraagzaamheid en respect. De school vraagt de medewerkers en leerlingen samen een veilige sfeer te creëren, waarin eenieder zich, ongeacht achtergrond en capaciteiten, aanvaard en gestimuleerd voelt. In onze visie vormt dit een belangrijke voorwaarde voor het behalen van goede leerresultaten.

Het Hervormd Lyceum West ziet het als haar kerntaak een goede vwo- (gymnasium, atheneum), havo- en mavo-opleiding aan te bieden. Leerlingen moeten een aansluitende vervolgstudie met succes kunnen doorlopen.

Sociale stijging en emancipatie van de leerlingen vormen een belangrijk aspect in onze opleidingen. De school richt zich daarom ook op de persoonlijke vorming van de leerlingen.
Verder wil de school eraan bijdragen dat de leerling zich medeverantwoordelijk gaat voelen voor de samenleving en een kritische houding ten opzichte van de maatschappij ontwikkelt.
Met ons Hallo Wereld-concept bieden wij de leerling een zo breed mogelijke kijk op zichzelf en op de samenleving.

  Korte Geschiedenis 

  Oprichting

  Het Hervormd Lyceum West is opgericht in 1956 als zelfstandige afdeling van het Hervormd Lyceum Zuid. Na de oprichting groeide de school langzaam maar zeker. In 1962 kon de school het huidige schoolgebouw in gebruik nemen.

  Doorgroeien

  In 1968 worden op het Hervormd Lyceum West, als gevolg van de Mammoetwet, de afdelingen havo en atheneum opgericht. De hbs en mms verdwijnen. Het gymnasium op het HLW blijft bestaan en vormt samen met het atheneum het vwo.

  In 1977 komt de Pro Rege-mavo onder het afdelingsbestuur West. Voorlopig blijven HLW en Pro Rege naast elkaar bestaan. In 1982 komt een scholenfusie tot stand: de beide scholen gaan onder de naam 'Hervormd Lyceum West' samen en vormen een scholengemeenschap met de afdelingen gymnasium, atheneum, havo en mavo. 

  Het Hervormd Lyceum West is een bloeiende school. De school aan de Hemsterhuisstraat wil onafhankelijk van de moederschool in de Brahmsstraat verder. Dat gebeurt in 1984, dan wordt de Stichting Het Hervormd Lyceum West opgericht. Onder het eigen bestuur beleeft het HLW voorspoedige tijden.

  Samenwerking

  De school heeft lange tijd haar onafhankelijkheid bewaard te midden van de scholenfusies in Amsterdam. Wel is gezocht naar bestuurlijke samenwerking met een aantal geestverwante scholen in de regio Amsterdam met de bedoeling de bestuurlijke kracht en de positie van de betrokken scholen te versterken. Na eerst een federatie van scholen te hebben gevormd, is in het voorjaar van het jaar 2000 de besturenfusie tot stand gekomen tussen het Veenlanden College (Mijdrecht en Vinkeveen), het Hermann Wesselink College (Amstelveen), de Christelijke Scholen Gemeenschap Buitenveldert, het Hervormd Lyceum Zuid en het Hervormd Lyceum West. Deze scholen vormen de Cedergroep.

  Uitbreiding

  In 2004 en 2005 is de huisvesting van het HLW uitgebreid met een extra vleugel en kon het HLW afscheid nemen van het gebouw van de voormalige Pro Rege-mavo.


  Het Hervormd Lyceum West valt onder het bestuur van de Stichting Cedergroep. Het bestuur van de Cedergroep is belast met de uitvoering van het Cederbeleid. De bestuurder vormt samen met het College van Rectoren de leiding van de Cedergroep. Het aantal leerlingen van de Cedergroep bedraagt ruim 5.500.

  Bestuur Stichting Cedergroep

  De heer drs. D. Adema
  De Cuserstraat 1, 1081 CK Amsterdam
  Tel. 020 – 545 69 10

  Schoolorganisatie HLW

  Op 1 oktober 2021 telt de school ca.860 leerlingen en heeft ca.105 medewerkers in dienst. 
  De directie bestaat uit de (interim)rector. Deze bepaalt het beleid van de school en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie in handen. De directie wordt bijgestaan door een teamleider onderbouw . 
  De schoolleiding (directie en teamleider)
  De teamleider is verantwoordelijk voor de resultaten van de leerlingen, het onderwijs en de leerlingbegeleiding op de afdeling. Deze voert regelmatig overleg met docenten en mentoren over de onderwijsresultaten in hun afdeling.
  Coördinatoren
  ondersteunen de teamleider en mentoren op het gebied van leerlingbegeleiding en verzuim.
  De mentoren zijn verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Als de situatie daarom vraagt, staan gespecialiseerde leerlingbegeleiders hen daarbij terzijde.
  De vaksecties bewaken onder leiding van de sectievoorzitter de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs in hun vakgebied. De leden van de secties komen regelmatig bijeen om afspraken te maken over de inhoud van het onderwijsprogramma, de normering en weging van repetities, schoolexamens, etc. De eindcijfers van de leerlingen worden door de secties bepaald.

  Alle docenten maken deel uit van een team en van een vaksectie en zijn zoveel mogelijk mentor.

  Aanname van nieuwe leerlingen

  Intakeprocedure

  Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure overstap PO/VO  aangemeld, behandeld en aangenomen of afgewezen.
  Wanneer een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte aangemeld wordt op onze school, wordt samen met de zorgcoördinator en ouders bekeken of en op welke manier wij de leerling kunnen voorzien in zijn/haar behoefte. Als reeds een handelingsplan opgesteld is en wij hieraan kunnen voldoen, wordt dit nageleefd. Is er nog geen handelingsplan, dan zal indien wij aan de behoefte van de leerling kunnen voldoen, dit in samenwerking met zorgcoördinator worden opgesteld.

  Afwijzingsprocedure

  Als een leerling niet kan worden toegelaten tot onze school, stellen wij de ouders en de leerling hiervan mondeling en schriftelijk in kennis. Het gaat hierbij om leerlingen met ondersteuningsbehoeftes waar wij op school niet in kunnen voorzien. In dat geval zullen wij ouders doorverwijzen naar een school die wel in de betreffende ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. Enkele voorbeelden zijn dove en blinde leerlingen, leerlingen in een rolstoel en leerlingen die intensieve medische ondersteuning nodig hebben. Bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt de toelaatbaarheid altijd individueel bekeken.

  Intakeprocedure zij-instroom

  Op het HLW volgen wij de intakeprocedure zoals beschreven in de 'Procedure Schoolwisseling van VO naar VO'. Deze is te vinden op: www.swvadam.nl

  Overzicht medewerkers

  Directie

  Veldhuizen, L. dhr.
  VELL
  Interim-rector
  Teamleider havo

  Teamleiders

  Minnen, M. van, mw.
  MINM
  Schoolleider
  Teamleider Brugklassen en 2e klassen

  Decanen

  Vos, E.I. drs.
  VOS
  Beeldende vorming/tekenen
  CKV
  Decaan HAVO en VWO

  Roostermaker

  Makhlouf, A. dhr.
  MAK
  Wiskunde
  Heuijerjans, M.W.M.T. dhr.
  HJS
  Roostermaker

  Zorgfunctionarissen

  Zijl, R. dhr.
  Ouder en Kind Adviseur, Ouder- en Kindteam Slotervaart
  Singh, R. mw.
  Jeugdverpleegkundige, Ouder- en Kindteam Slotervaart

  Leerplichtambtenaar

  De heer M. Baalach
  Stadsdeelkantoor Nieuw West
  Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam
  Tel. 020-2538363

  Technisch onderwijsassistenten

  Leeuwen, H.A. van, dhr.
  LEW
  Technisch Onderwijsassistent
  Nsekama, M. dhr.
  NSE
  Technisch Onderwijsassistent

  Systeembeheerder

  Abensits, T.M. dhr.
  ABET
  ICT werkplekbeheerder

  Administratie

  Boszhard, D.I. mw.
  SPI
  Administratie
  Huigen, I.P.M. mw.
  HUI
  Administratie
  Yakoubi, A. El mw.
  YAK
  Administratie
  Raap, A. mw.
  RAAA
  HR adviseur

  Mediatheek

  Heitman, B. mw.
  HTM
  Mediatheek
  Saddrati, N. mw.
  SDT
  Mediatheek

  Facilitairmedewerker / Hoofdconciërge

  Heuijerjans, M.W.M.T. dhr.
  HJS
  Roostermaker

  Conciërges

  Benali, A. dhr.
  Conciërge
  Wieringa, R. dhr.
  WIER
  Conciërge

  Verzuimcoördinator

  Jebbar, M. dhr.
  JEB
  Verzuimcoördinator

  Klassenassistent

  Dosky, F. dhr.
  DSK
  Klassenassistent

  Kantine

  Sommers-Driessen, H.S.J.M. mw.
  SOM
  Kantine
  Ondersteunend Personeel

  Vakanties en vrije dagen 2022-2023

  VakantievanTitel
  Herfstvakantiezaterdag 15 oktober 2022t/mzondag 23 oktober 2022
  Kerstvakantiezaterdag 24 december 2022t/mzondag 8 januari 2023
  Voorjaarsvakantiezaterdag 25 februari 2023
  t/m
  zondag 5 maart 2023
  2e Paasdag
  maandag 10 april 2023

  Meivakantie
  zaterdag 22 april 2023
  t/mzondag 7 mei 2023
  Hemelvaartweekenddonderdag 18 mei 2023t/mzondag 21 mei 2023
  2e Pinksterdagmaandag 29 mei 2023
  Zomervakantiezaterdag 22 juli 2022t/mzondag 3 september 2023