Algemeen

Onderwijsvisie kernwaarden

Het Hervormd Lyceum West ziet het als haar kerntaak een goede VWO-opleiding (Gymnasium, Atheneum), HAVO-, en MAVO-opleiding aan te bieden, die de leerlingen kwalificeert om met succes een aansluitende vervolgstudie te doorlopen. Sociale stijging en emancipatie van de leerlingen vormen hierbij een belangrijk aspect. Daarnaast richt de school zich op de persoonlijke vorming van de leerlingen en probeert hen een zo breed mogelijke kijk op de samenleving te bieden. Het Hallo Wereldconcept is hier een uiting van.

Tevens wil de school eraan bijdragen dat de leerling zich medeverantwoordelijk gaat voelen voor de samenleving en een kritische houding ten opzichte van de maatschappij ontwikkelt.

Sinds de oprichting heeft de school een christelijk karakter. Dit karakter wil het Hervormd Lyceum West ook tot uiting laten komen in het overbrengen van normen en waarden. Daarbij gaat het om begrippen als betrokkenheid, verdraagzaamheid, respect hebben voor de ander en zorgen voor elkaar. De school vraagt de medewerkers en leerlingen een veilige sfeer te scheppen, waarin een ieder zich, ongeacht achtergronden en capaciteiten, aanvaard en gestimuleerd voelt. In onze visie vormt dit een belangrijke voorwaarde voor het behalen van goede leerresultaten (ambitie).

  Korte Geschiedenis 

  Oprichting

  Het Hervormd Lyceum West heeft een rijke historie. De school is in 1956 opgericht met Gymnasium, HBS en MMS als zelfstandige afdeling van het Hervormd Lyceum in Zuid. De school groeide gestaag. In 1962 was het huidige schoolgebouw gereed.

  Het Hervormd Lyceum West valt onder het bestuur van de Stichting Cedergroep. De Cedergroep bestaat uit vijf christelijke scholen in Amsterdam, Amstelveen, Mijdrecht en Vinkeveen. Het bestuur van de Cedergroep is belast met de uitvoering van het Cederbeleid. De bestuurder vormt samen met het College van Rectoren de leiding van de Cedergroep. Het aantal leerlingen van de Cedergroep bedraagt ruim 5.500.

  Doorgroeien

  In 1968 worden op het Hervormd Lyceum West, als gevolg van de Mammoetwet, de afdelingen HAVO en Atheneum opgericht. De HBS en MMS verdwijnen. Het Gymnasium op het HLW blijft bestaan en vormt samen met het Atheneum het VWO.

  In 1977 komt de Pro Rege MAVO onder het afdelingsbestuur West. Voorlopig blijven HLW en Pro Rege naast elkaar bestaan. Maar in 1982 komt een scholenfusie tot stand: de beide scholen gaan, onder de naam Het Hervormd Lyceum West, samen en vormen een scholengemeenschap met de afdelingen Gymnasium, Atheneum, HAVO en MAVO. Het Hervormd Lyceum West is een bloeiende school. De school aan de Hemsterhuisstraat wil onafhankelijk van de moederschool in de Brahmsstraat verder. Dat gebeurt in 1984, dan wordt de Stichting Het Hervormd Lyceum West opgericht. Onder het eigen bestuur beleeft het HLW voorspoedige tijden.

  Het Hervormd Lyceum West valt onder het bestuur van de Stichting Cedergroep. De Cedergroep bestaat uit vijf christelijke scholen in Amsterdam, Amstelveen, Mijdrecht en Vinkeveen. Het bestuur van de Cedergroep is belast met de uitvoering van het Cederbeleid. De bestuurder vormt samen met het College van Rectoren de leiding van de Cedergroep. Het aantal leerlingen van de Cedergroep bedraagt ruim 5.500.

  Samenwerking

  De school heeft lange tijd haar onafhankelijkheid bewaard te midden van de scholenfusies in Amsterdam. Wel is gezocht naar bestuurlijke samenwerking met een aantal geestverwante scholen in de regio Amsterdam met de bedoeling de bestuurlijke kracht en de positie van de betrokken scholen te versterken. Na eerst een federatie van scholen te hebben gevormd, is in het voorjaar van het jaar 2000 de besturenfusie tot stand gekomen tussen het Veenlanden College (Mijdrecht en Vinkeveen), het Hermann Wesselink College (Amstelveen), de Christelijke Scholen Gemeenschap Buitenveldert, Het Hervormd Lyceum Zuid en Het Hervormd Lyceum West. Deze scholen vormen de Cedergroep.

  Uitbreiding

  In 2004 en 2005 is de huisvesting van het HLW grondig aangepast. Een prachtige vleugel is toegevoegd aan het bestaande gebouw. Het HLW toont zich daarmee prominent aan de Johan Huizingalaan.

  Het Hervormd Lyceum West valt onder het bestuur van de Stichting Cedergroep. De Cedergroep bestaat uit vijf christelijke scholen in Amsterdam, Amstelveen, Mijdrecht en Vinkeveen. Het bestuur van de Cedergroep is belast met de uitvoering van het Cederbeleid. De bestuurder vormt samen met het College van Rectoren de leiding van de Cedergroep. Het aantal leerlingen van de Cedergroep bedraagt ruim 5.500.

  Bestuur Stichting Cedergroep

  De heer drs. D. Adema
  De Cuserstraat 1, 1081 CK Amsterdam
  Tel. 020 – 545 69 10

  Schoolorganisatie HLW

  Op 1 oktober 2019 telt de school 920 leerlingen en heeft 100 medewerkers in dienst. Het HLW kent een tweehoofdige directie bestaande uit de rector en een conrector. De directie wordt bijgestaan door de teamleiders in de schoolleiding. De schoolleiding bepaalt het beleid van de school en heeft de dagelijkse leiding van de organisatie in handen.

  De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de leerlingen, het onderwijs en de leerlingbegeleiding op hun afdeling. Ze voeren regelmatig overleg met docenten en mentoren over de onderwijsresultaten in hun afdeling. De mentoren zijn verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Als de situatie daarom vraagt, staan gespecialiseerde leerlingbegeleiders hen daarbij terzijde. Alle docenten maken deel uit van een team.

  Alle docenten maken tevens deel uit van een vaksectie. De vaksecties bewaken onder leiding van de sectievoorzitter de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs in hun vakgebied. De leden van deze secties komen regelmatig bijeen om afspraken te maken over de inhoud van het onderwijsprogramma, over de normering en weging van repetities, schoolexamens , etc. De eindcijfers van de leerlingen worden ook door de secties bepaald.

  De directie heeft over het beleid op schoolniveau overleg met de eigen Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met de directie te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de schoolorganisatie en het personeelsbeleid heeft de directie voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Het beleid op het niveau van de Cedergroep wordt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, bestaande uit vertegenwoordigers van alle scholen, besproken.

  Aanname van nieuwe leerlingen

  Intakeprocedure

  Leerlingen worden aan de hand van de Amsterdamse kernprocedure PO/VO (ELKK) aangemeld, behandeld en aangenomen of afgewezen. Wanneer een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte aangemeld wordt op onze school, wordt er samen met de zorgcoördinator en ouders bekeken of en op welke manier wij de leerling kunnen voorzien in zijn/haar behoefte. Als er reeds een behandelingsplan is en wij hieraan kunnen voldoen, wordt dit nageleefd. Als er nog geen handelingsplan is zal dit worden gemaakt in samenwerking met zorgcoördinator.

  Afwijzingsprocedure

  Als een leerling niet kan worden toegelaten tot onze school zal dit altijd met de ouders en eventueel de leerling worden besproken. Het gaat hierbij om leerlingen die een lager niveau bezitten dan MAVO of met ondersteuningsbehoeftes waar wij op school geen middelen voor hebben om hierin te voorzien. Enkele voorbeelden zijn dove en blinde leerlingen, leerlingen in een rolstoel en leerlingen die intensieve medische ondersteuning nodig hebben. Bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt de toelaatbaarheid altijd individueel bekeken.

  Wanneer wij een leerling niet kunnen plaatsen, stellen wij de ouders en de leerling hiervan mondeling en schriftelijk in kennis. Tevens zullen wij ouders doorverwijzen naar een school die wel in de betreffende ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen.

  Intakeprocedure zij-instroom

  Op het HLW volgen wij de intakeprocedure zoals beschreven in de Procedure schoolwisseling van VO naar VO.
  www.swvadam.nl

  Overzicht medewerkers

  Directie

  Blom, C.
  BLOC
  Directie
  Rector
  Leeuwen, W.B. van
  LWN
  Directie
  Conrector

  Teamleiders

  Elshout, E.I.I.
  ESH
  Schoolleider
  Teamleider 3 en 4 mavo
  Duits
  Lauwers, J.J.J.M.
  LRS
  Schoolleider 2e klassen, 3H en 3V
  Biologie
  Verzorging
  Minnen, M. van
  MINM
  Schoolleider
  Teamleider Brugklassen
  Schmidt, E.
  SCHE
  Schoolleider
  Teamleider bovenbouw havo en vwo
  Körnmann, C.B.
  KMN
  Aardrijkskunde
  Decaan MAVO
  Teamleider 3 en 4M (vervangend)

  Decanen

  Körnmann, C.B.
  KMN
  Aardrijkskunde
  Decaan MAVO
  Teamleider 3 en 4M (vervangend)
  Vos, E.I.
  VOS
  Beeldende Vakken
  CKV
  Decaan HAVO en VWO

  Roostermakers

  Plekker, J.
  PLEJ
  Roostermaker

  Zorgfunctionarissen

  Frölich, B.
  FRO
  Schoolverpleegkundige
  Johannesma-Leuven, C.
  LEU
  Zorgcoördinator
  Purperhart, G.
  PUR
  Ouder- en kindadviseur
  Steenman, J
  STEJ
  Begeleider passend onderwijs
  Bosch
  BOSM
  zorgcoördinator

  Leerplichtambtenaar

  De heer V. Bisphan
  Stadsdeelkantoor Nieuw West
  Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam
  Tel. 020-2538363

  Technisch onderwijsassistenten

  Leeuwen, H.A. van
  LEW
  Technisch Onderwijsassistent
  Nsekama, M.
  NSE
  Technisch Onderwijsassistent

  Systeembeheerder

  Heuven, C. van
  HEU
  Informatica

  Administratie

  Boszhard, D.I.
  SPI
  Administratie
  Huigen, I.P.M.
  HUI
  Administratie
  Plagge-Muller, M.
  PAG
  Administratie
  Saddrati, M.
  SDT
  Mediathecaris
  Yakoubi, A. El
  YAK
  Administratie
  Raap, A
  RAAA
  HR-medewerker

  Mediatheek

  Heitman, B.
  HTM
  Mediathecaris
  Middelweerd-Nooij, P.B.M.
  MOL
  Mediathecaris

  Facilitairmedewerker / Hoofdconciërge

  Heuijerjans, M.W.M.T.
  HJS
  Hoofdconciërge

  Conciërges

  Benali, A.
  Conciërge
  Khitanea, R.O.
  Ondersteunend Personeel
  Conciërge
  Wieringa, R.
  WIER
  Conciërge

  Pedagogisch Coördinator

  Kharrim el, N
  EKH
  Pedagogisch coördinator

  Verzuimcoördinator

  Jebbar, M
  JEB
  Verzuimcoördinator

  Onderwijsassistent

  Dosky, F.
  DSK
  Ondersteunend Personeel
  Onderwijsassistent

  Kantine

  Sommers-Driessen, H.S.J.M
  SOM
  Kantine
  Ondersteunend Personeel

  Vakanties en vrije dagen 2019-2020

  Vakantievantot
  Herfstvakantiezaterdag 19 oktober 2019t/mzondag 27 oktober 2019
  CAO-dag maandag 18 november 2019
  Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019t/mzondag 5 januari 2020
  Voorjaarsvakantie zaterdag 15 februari 2020t/mzondag 23 februari 2020
  Paasweekend vrijdag 10 april 2020t/mmaandag 13 april 2020
  Meivakantie vrijdag 24 april 2020t/mdinsdag 5 mei 2020
  Hemelvaartweekenddonderdag 21 mei 2020t/mzondag 24 mei 2020
  2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020
  Zomervakantie zaterdag 4 juli 2020t/mzondag 16 augustus 2020