Informatie & Inspraak

Ouderraad

Onze school heeft een betrokken Ouderraad, waarin circa 12 ouders van leerlingen uit diverse klassen zitting hebben. De doelstellingen van de Ouderraad zijn onder andere:

 • Het verzorgen van informatie aan de ouders
 • Bevordering van het contact tussen ouders en school
 • Bespreken van zaken als de schoolorganisatie en overige zaken die ouders en schoolleiding van belang vinden
 • Organiseren van activiteiten voor ouders, zoals thema-avonden en cursussen.

De Ouderraad vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast wordt er vijf keer per jaar met de schoolleiding vergaderd. De Ouderraad organiseert elk schooljaar twee themabijeenkomsten voor ouders. Eén in het najaar en één in het voorjaar. Ten minste twee ouders uit de ouderraad zijn lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR).

De ouderraad is bereikbaar via: h.sahmi@upcmail.nl 

  Communicatie met ouders

  De school stuurt de ouders regelmatig een nieuwsbrief met daarin nieuws over alle belangrijke zaken die spelen en welke bijzondere schoolactiviteiten er op school hebben plaats gevonden of nog gaan plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat ouders in magister hun gegevens up to date houden.

  Website

  De website fungeert als medium tussen school en thuis. Op de schoolwebsite zijn de digitale Schoolgids, het leerlingenstatuut en andere belangrijke schooldocumenten te vinden.

  Driehoeksgesprekken en informatieavonden

  Gedurende het schooljaar organiseert het HLW een aantal driehoeksgesprekken en informatieavonden. Tijdens de driehoeksgesprekken bespreekt de mentor/coach de voortgang van de leerling met de ouders. Tijdens informatieavonden krijgen de ouders voorlichting over bijvoorbeeld de sector- of profielkeuze, de gang van zaken rond de examens, enzovoorts. Het is ook mogelijk dat ouders tussentijds contact opnemen met de mentor/coach over de voortgang van hun kind. Rapporten worden tijdens de driehoeksgesprekken uitgereikt.

  Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders

  Conform de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO in art. 23b) rapporteert de school aan de ouders, voogden of verzorgers over de vorderingen van de leerlingen. Bij de informatieverstrekking houdt het HLW zich aan het gestelde in de het Burgerlijk Wetboek (BW artikel 1 lid 251, lid 253 en lid 377) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp artikel 5 en 8).

  In geval van gescheiden ouders worden beide ouders in principe gelijkelijk behandeld. Wij zullen zorgen dat beide ouders, indien beiden met het ouderlijk gezag zijn belast en niet op het­zelfde adres wonen, gelijkelijk door ons zullen wor­den geïnformeerd. Dit doen we alleen op basis van een rechterlijke uitspraak of een convenant over de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsconvenant. Is dit het geval, dan zul­len in beginsel beide ouders uitgenodigd worden voor ouderavonden en zullen beide ouders geïnfor­meerd worden over gewichtige aangelegenheden betreffende de kind(eren). Hiervoor is natuurlijk wel nodig dat de school op de hoogte is van de gezags- en omgangssituatie. Van ouders verwachten wij dan ook dat zij de school tijdig informeren over wijzi­gingen in hun gezinssituatie met betrekking tot het gezag en het adres van het kind en de omgangsregeling van de ouders.

  Ouders die geen oudergezag hebben maar wel geïnformeerd willen worden, kunnen ons schrifte­lijk verzoeken om te worden geïnformeerd. U dient dan wel aan te geven waarom u wilt worden ge­ïnformeerd en een kopie van een geldig legitima­tiebewijs mee te sturen. Daarbij dient u eventuele relevante informatie, zoals een kopie van een rech­terlijke beschikking en het gedeelte van het ouder­schapsplan dat slaat op de schoolgang van uw kind en de omgangsafspraken bij te voegen. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen, zullen wij de verzoe­ker binnen een redelijke termijn informeren, tenzij het niet in het belang van het kind is. Dit zal per situatie juridisch worden getoetst.

  Het leerlingenstatuut

  In dit statuut staan de rechten en plichten vastgelegd die voor alle HLW-leerlingen gelden.
  Een aantal voorbeelden:

  Rechten

  • Iedere leerling heeft recht op behoorlijk onderwijs.
  • Per dag kan aan de leerlingen in principe niet meer dan één repetitie gegeven worden. Deze wordt minstens één week vooraf opgegeven. In geval van overbelasting van leerlingen moet overleg tussen docenten plaatsvinden.
  • Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee schoolweken nadat schriftelijk werk gemaakt is, bespreekt de docent dit met de leerlingen en geeft hij hun het gecorrigeerde werk ter inzage. Binnen deze termijn kan geen nieuwe repetitie afgenomen worden over aanverwante of nauw bij de vorig repetitie aansluitende stof.
   Beoordeling van praktische opdrachten en profielwerkstukken vallen buiten deze termijn.
  • Cijfers van gemaakt werk worden binnen 2 weken in Magister gepubliceerd.

  Plichten

  • De leerling is verplicht zich in te spannen om het onderwijsproces goed te laten verlopen.
  • De leerling zorgt ervoor steeds op tijd in de les aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor de docent.
  • Een leerling van het HLW zal zich niet kwetsend, discriminerend opstellen of onbehoorlijk taalgebruik uiten.

  Medezeggenschapsraad (MR)

  Om de besluitvorming binnen school zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, raadpleegt de schoolleiding de MR. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder advies of instemming van de MR genomen worden. In de MR zijn alle groeperingen die betrokken zijn bij het onderwijsproces op school vertegenwoordigd.

  De MR telt maximaal twaalf leden: drie leerlingen (LMR: leerlinggeleding MR), drie ouders (OMR: oudergeleding MR) en zes personeelsleden (PMR: pesoneelsgeleding MR). De leden worden voor een periode van respectievelijk twee, drie en vier jaar gekozen door en uit de groep die zij vertegenwoordigen. Het is de taak van de MR, om de voorgenomen besluiten van de schoolleiding te toetsen op zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid en haalbaarheid. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd over welke onderwerpen de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Tevens heeft de MR de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven aan de schoolleiding.

  Vanuit de P(ersoneels)MR is er per school een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ouders en leerlingen zitten ook in de GMR, maar een vertegenwoordiging van de vijf Cederscholen samen. In de GMR worden bovenschoolse onderwerpen besproken. De GMR is de overlegpartner van het College van Bestuur van de Cedergroep.

  Leermiddelen

  Scholen krijgen van de overheid een financiële bijdrage om schoolboeken en lesmaterialen aan te schaffen. Het gaat hier om:

  • Leerboeken en werkboeken
  • Eigen lesmateriaal van de school
  • De licentiekosten van digitaal lesmateriaal

  Ondersteunende lesmaterialen, die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, worden niet kosteloos verstrekt. Denk hierbij aan een atlas, een woordenboek, tabellenboekjes, een rekenmachine e.d. Uiteraard bent u vrij om zelf de leverancier van deze ondersteunende materialen te bepalen.

  Het Hervormd Lyceum West huurt haar leermiddelen bij de firma van Dijk Educatie. Ouders/leerlingen bestellen zelf de benodigde boeken. Van school ontvangt u de informatie die daarvoor nodig is. De boekenlijsten voor het nieuwe schooljaar zijn in te zien op de website
  van Van Dijk Educatie www.vandijk.nl.

  Wanneer u de boeken vóór de zomervakantie bestelt, ontvangt u de boeken voor het nieuwe schooljaar thuis. Een vrijwillige borgregeling i.v.m. de mogelijke beschadiging van het lesmateriaal wordt via de firma Van Dijk Educatie geregeld. Schade of vermissing van boeken wordt in rekening gebracht bij de ouders.

  De mediatheek is dagelijks geopend van 08.45 – 16.00 uur.

  Mediatheek

  De school beschikt over een ruime, moderne mediatheek, verdeeld over twee etages. Boven en beneden zijn er studieplekken waar de leerlingen rustig kunnen leren, lezen of hun huiswerk maken. 

  Beneden is een bibliotheek met een uitgebreide collectie jeugd- en Young Adult-boeken en Nederlandse literatuur, evenals een groot aantal Franse, Duitse en Engelse leesboeken en wereldliteratuur. Natuurlijk zijn er ook informatieve boeken, woordenboeken, tijdschriften en kranten te vinden. 

  Met onze aura online catalogus kunnen de leerlingen vanuit huis boeken zoeken, reserveren en verlengen. Nog handiger is het om de aura-app te downloaden.

  Het lenen van boeken (maximaal 5) is gratis. De boeken moeten wel binnen 3 weken worden teruggebracht of verlengd  anders wordt er een boete opgelegd.

  Boven hebben de leerlingen de beschikking over 30 computers. Zij kunnen hier zelfstandig aan het werk gaan om bijvoorbeeld informatie op het internet te zoeken of aan een werkstuk te werken. Ook kunnen ze informatie vinden in onze digitale bestanden, zoals bijvoorbeeld de krantenbank.

  Iedere leerling heeft op het schoolnetwerk ruimte om eigen gegevens op te slaan. Deze persoonlijke bestanden zijn voor de leerling toegankelijk vanaf iedere computer in de school. 

  Het gebruik van de computers is gratis. De leerlingen tekenen van tevoren een contract waarin zij beloven zich aan bepaalde regels te houden. Houdt een leerling zich niet aan de regels, dan kan hem/haar het gebruik van de computers of de toegang tot de mediatheek ontzegd worden.

  De mediatheek werkt met een eigen betalingssysteem voor prints, kopieën, mapjes en insteekhoezen. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen hiervoor een tegoed van 10 euro toegekend.

  De mediatheek is geopend van 8.00-16.30 uur. 

  De kantine is open van 9.00 uur tot 13.45 uur.

  Kantine

  De school beschikt over een moderne kantine. De schoolcatering wordt verzorgd door Scoolcompany. In overleg met leerlingen en school is een verantwoord aanbod samengesteld dat periodiek wordt geëvalueerd. De kantine is geopend van 9.00 uur tot 13.45 uur.

  Financiën

  Het Hervormd Lyceum West vraagt aan ouders geen vrijwillige ouderbijdrage, wij zijn van mening dat kosten die hiermee door andere scholen worden afgedekt, betaald kunnen worden uit de bekostiging die wij vanuit de overheid ontvangen. De huur van een kluisje valt hier ook onder en wordt niet in rekening gebracht bij de ouders. Het Hervormd Lyceum West is een school met een groot aanbod van excursies en meerdaagse reizen. Deelname aan excursies en meerdaagse reizen is niet verplicht, bij deelname van een leerling aan één van deze activiteiten worden de kosten in rekening gebracht bij de ouders. Het brugklaskamp en excursies die deel uitmaken van het pto of het pta zijn voor alle leerlingen verplicht, waarbij de kosten voor rekening van school zijn.

  Betalingen
  Betalingen aan het Hervormd Lyceum West geschieden via WIS Collect. U ontvangt een brief waarin aangegeven wordt wanneer u de mail met de link naar de rekening ontvangt. Een rekening kan bij grote bedragen eventueel gespreid betaald worden. We informeren u ook over mogelijkheden om hulp te krijgen bij de betaling.

  Ongevallenverzekering

  Het bestuur heeft voor alle leerlingen van de school een collectieve verzekering afgesloten, die de leerlingen aanvullend verzekert tegen ongevallen tijdens hun verblijf in of bij de school en tijdens hun gang naar school en terug naar huis. De verzekering geldt niet voor materiële schade dus niet voor beschadiging aan brillen, kleding en andere eigendommen. Ook niet voor diefstal. De verzekering is van kracht op de dagen dat de school voor het geven van onderwijs geopend is van één uur voor schooltijd tot één uur na schooltijd. Dus niet op zon- en feestdagen, in de vakanties of op vrije dagen. De verzekering geldt ook tijdens examentrainingen in vakanties, excursies en schoolreizen binnen Nederland onder leiding van de docenten. De dekking betreft de kosten die niet onder uw eigen zorgverzekering vallen (bijvoorbeeld eigen risico). De verzekerde bedragen zijn bij de administratie op te vragen.

  Het is dringend gewenst om alle gevallen van lichamelijk letsel, ook al zijn deze van lichte aard, binnen 48 uur aan de verzekeringsmaatschappij te melden.

  Eventuele vergoeding van schade geschiedt aan uzelf. U dient dus zelf voor betaling van nota’s zorg te dragen. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie.

  Schade

  Het uitgangspunt is dat de school niet verantwoordelijk is voor schade die ontstaat door diefstal of vernielingen van eigendommen van een leerling. Van de leerling wordt verwacht dat hij zorgvuldig met zijn spullen (jas, tas, boeken enz.) omgaat en deze niet onbeheerd achterlaat. We raden ook ten sterkste af waardevolle voorwerpen mee naar school te nemen.