Regels

Veilige school

Een veilige school en een goed schoolklimaat zijn voorwaarden voor goede leerprestaties. Daarom is het beleid van de school gericht op het behoud van een goed schoolklimaat. De medewerkers, de leerlingen en de ouders hechten aan waarden als betrokkenheid, verdraagzaamheid, zorgzaamheid en respect voor elkaars geloof en achtergrond. Agressief gedrag en pesten passen niet op onze school. 

Het plezierige schoolklimaat bewaakt de school met een aantal gedragsregels:

  De gedragsregels

  • We zijn beleefd tegen elkaar.
  • We maken en leren ons huiswerk.
  • We gedragen ons rustig en houden ons aan de aanwijzingen van medewerkers.
  • We houden de school en omgeving netjes en schoon.
  • We zijn op tijd aanwezig in de les.
  • We houden ons aan het verzuimprotocol (zie documenten).

  Bewakingscamera’s en schoolagenten

  Om eventuele incidenten te voorkomen en als ze toch voorkomen naderhand te kunnen beoordelen, worden alle voor leerlingen openbare ruimten in beeld gebracht door bewakingscamera’s. Ook de tuin en het schoolplein worden door camera’s bewaakt.

  Het HLW is onderdeel van en staat midden in de wijk Nieuw-West. De school staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Als regel waakt de politie over de veiligheid in onze samenleving en het HLW vormt op deze regel geen uitzondering. Sinds enige jaren werkt het stadsdeel Nieuw-West met schoolagenten. Het HLW werkt nauw samen met deze schoolagenten. De schoolagenten ondersteunen het HLW bij het handhaven van de orde en werken zodoende mee aan het optimaliseren van de veiligheid en het schoolklimaat op het HLW.

  De afmelding geldt voor één dag, elke dag dat de leerling ziek is moet er opnieuw gebeld worden.

  Verzuimprotocol


  Het verzuimprotocol is binnenkort te vinden onder de knop documenten.

  Huiswerk niet kunnen maken

  Het kan voorkomen dat een leerling het huiswerk niet heeft kunnen maken. In dat geval kan de leerling bij de eigen coördinator een schriftelijk verzoek van de ouders (of verzorgers) voor huiswerkvrij indienen. In dit verzoek moet de datum, naam van de leerling, de klas en de reden waarom de leerling geen huiswerk heeft kunnen maken staan. De coördinator beoordeelt of het verzoek gehonoreerd wordt en of de leerling wel of niet een huiswerkvrijbriefje meekrijgt om aan de docent(en) te laten zien.  

  Kledingvoorschrift

  Matiging staat centraal
  Het HLW is een van oorsprong protestants-christelijke school, waar leerlingen van elk geloof van harte welkom zijn. Verdraagzaamheid, wederzijdse acceptatie en respect voor elkaar en voor elkaars godsdienstige overtuiging, is een belangrijk fundament van onze school. Wanneer één godsdienstige overtuiging zou domineren, loopt de school het risico dat leerlingen met een andere of geen godsdienstige overtuiging zich niet meer welkom en geaccepteerd voelen op school. Dat is een situatie die we willen voorkomen.

  Na overleg met ouders en leerlingen is daarom afgesproken dat het niet is toegestaan binnen de school opzichtig traditioneel-godsdienstige kleding of religieuze symbolen te dragen. Uiteraard is een hoofddoek voor een islamitisch meisje geen bezwaar, net als een kruisje als hanger voor een christelijke jongen of een tulband waarmee sikhs hun haar verbergen.

  Leerlingen die naar onze mening te 'bloot' op school verschijnen, spreken we eveneens aan: zij kunnen bij de andere leerlingen irritaties of gevoelens van onbehagen oproepen.

  Hetzelfde geldt voor leerlingen die hun trots op hun vaderland of hun politieke voorkeur te opzichtig tonen in kleding, vlaggen of andere symbolen. Ook dit staat de school niet toe.

  Om een open en tolerante school te blijven is matiging in veel opzichten nodig.

  Het HLW verwacht van leerlingen en hun ouders dat zij de school hierin steunen, zodat de school een welkome plaats voor elke leerling is, ongeacht welke godsdienstige of andere overtuiging dan ook.

  Regels met betrekking tot het vak Lichamelijke Opvoeding
  Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding gelden vanuit veiligheidsoverwegingen andere regels. Het dragen van sportkleding is verplicht tijdens de LO lessen. Ook om veiligheidsredenen en vanwege aansprakelijkheid wordt gebruik gemaakt van een sporthoofddoek. Deze sporthoofddoek wordt door de school verstrekt in de brugklas.

  Schoenen met zwarte zolen of schoenen die buiten gebruikt worden, zijn niet toegestaan.

  De LO-docent zal bovenstaande regels toelichten tijdens de les.

  Foto’s en privacy

  Elk jaar laat het HLW pasfoto’s maken van haar leerlingen en personeel. Deze foto’s zijn voor intern gebruik. Door de leerlingenfoto’s kan het personeel in Magister zien welke leerling wie is en daarmee in welke klas de leerling zit. De school gebruikt deze pasfoto’s niet zonder toestemming van ouders dan wel leerling (in het geval deze 16 jaar of ouder is) voor publicatie of externe doeleinden, zoals de website of brochures.

  Foto’s van schoolactiviteiten worden alleen gepubliceerd na toestemming van ouders (leerlingen tot 16 jaar) of leerling zelf (vanaf 16 jaar). 

  Het volledige privacybeleid van de Cedergroep vindt u bij documenten.

  Bedrijfshulpverlening

  De school heeft, zoals verwacht mag worden, op het gebied van veiligheid de nodige maatregelen getroffen. Als er desondanks dat toch een calamiteit optreedt, zoals brand, gaslekkage en dergelijke, moeten we met zijn allen voor onze eigen en elkaars veiligheid zorgen. Dit om onnodige slachtoffers en schade te voorkomen.

  Belangrijk is het dat iedereen bij een ontruimingsalarm naar de verzamelplaats aan de overkant van de Hemsterhuisstraat gaat, zodat de school snel ontruimd is. De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulpverlening van de school. Aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (herkenbaar aan het gele BHV-shirt) en ander personeel dienen dan strikt opgevolgd te worden.

  Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er in zo’n geval moet gebeuren, houden we ieder najaar een ontruimingsoefening volgens ons ontruimingsplan. De oefening wordt na afloop geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie worden de maatregelen en voorzieningen bijgesteld, zodat het vereiste niveau gehandhaafd blijft.

  Ten behoeve van hulpverlening zijn er tijdens alle schoolactiviteiten in ons gebouw opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig. Uiteraard zijn daarvoor op geëigende plaatsen ook de nodige hulpmiddelen beschikbaar die ook regelmatig onderhouden worden.