Regels

Veilige school

Een veilige school en een goed schoolklimaat zijn voorwaarden voor goede leerprestaties. Daarom is het beleid van de school gericht op het behoud van het goede schoolklimaat, zodat iedereen zich veilig voelt en zich gekend weet. Het personeel, de leerlingen en de ouders hechten allemaal aan de waarden betrokkenheid, verdraagzaamheid, zorgzaamheid en respect voor elkaars geloof en achtergrond. Agressief gedrag en pesten passen dan ook niet op onze school. Deze uitgangspunten resulteren in een goed, een plezierig schoolklimaat en dat wordt door leerlingen, ouders en personeel als kenmerkend gezien voor onze school.
Dit plezierige schoolklimaat bewaakt de school door de vastlegging van gedragsregels en de handhaving daarvan om de naleving te borgen.

  De gedragsregels

  • De leerling is beleefd tegen de docenten.
  • De leerling maakt het huiswerk dat de docent heeft opgegeven.
  • De leerling gedraagt zich rustig en houdt zich aan de aanwijzingen van docenten en medewerkers.
  • De leerling werkt eraan mee de school en omgeving netjes en schoon te houden.
  • De leerling is altijd op tijd aanwezig in de les.
  • De leerling en ouders houden zich aan het absentieprotocol.

  Bewakingscamera’s en schoolagenten

  Om eventuele incidenten te voorkomen en als ze toch voorkomen naderhand te kunnen beoordelen, worden alle voor leerlingen openbare ruimten in beeld gebracht door bewakingscamera’s. Ook de tuin en het schoolplein worden door camera’s bewaakt.

  Het HLW is onderdeel van en staat midden in de wijk Nieuw-West. De school staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Als regel waakt de politie over de veiligheid in onze samenleving en het HLW vormt op deze regel geen uitzondering. Sinds enige jaren werkt het stadsdeel Nieuw West met schoolagenten en het HLW werkt nauw samen met deze schoolagenten. De schoolagenten ondersteunen het HLW bij het handhaven van de orde en werken zodoende mee aan het optimaliseren van de veiligheid en het schoolklimaat op het HLW

  De afmelding geldt voor één dag, elke dag dat de leerling ziek is moet er opnieuw gebeld worden.

  Absentieprotocol

  Beschikbaarheid

  Onder schooltijd van 8.30 tot 16.30 uur dient een  leerling in principe voor schoolzaken beschikbaar te zijn. De docent moet een beroep op de leerling kunnen doen voor studieoverleg, begeleiding, inhaalwerk, corvee e.d.

  Te laat komen

  • Als een leerling te laat komt, meldt hij of zij zich bij de conciërgeloge (naast de ingang) en krijgt daar een 'te laat briefje' mee. Aan dat te laat briefje kan de docent zien dat de leerling in kwestie zich heeft gemeld en derhalve als te laat geregistreerd staat in Magister.
  • Als een leerling door te laat te komen meer dan de helft van de les mist (een half uur bij normaal rooster of 22,5 minuten bij een verkort rooster), wordt er geen te laat briefje meer meegegeven. Dan moet de leerling het restant van de les bij de Teamleider van de Dag uitzitten, anders wordt de leerling als zonder reden absent geregistreerd oftewel spijbelen.
  • De eerste keer te laat komen is 'gratis', daar staat geen sanctie op. Bij iedere volgende keer te laat komen, dient de leerling zich de volgende schooldag om 08:00 u. te melden. Een te laatje waarvoor de leerling zich om acht heeft gemeld wordt als 'te laat afgehandeld' in Magister geregistreerd.
  • Als een leerling zich om acht uur moet melden maar dat niet doet, dan riskeert de leerling naast uitsluiting van schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten als schoolkamp en excursies, dat de schooldag van de leerling tot half vijf kan gaan duren (nablijven). Zolang de leerling zich niet om acht uur heeft gemeld, kan dit nablijven op elke schooldag plaatsvinden.
  • Na vijf en tien keer te laat komen, of die nu afgehandeld zijn of niet, ontvangen de ouders een brief van school over het te laat komen van hun kind. Daarmee attenderen we de ouders op het te vaak te laat komen van hun kind en de mogelijkheid dat Bureau Leerplicht in gaat grijpen.
  • Bij meer dan tien keer in één schooljaar te laat komen is de school verplicht Bureau Leerplicht in te schakelen en dat kan leiden tot verregaande sancties als boetes.
  • Als een leerling te laat komt door bijvoorbeeld huis-of tandartsbezoek dan dient hij/zij toch een te laat briefje te halen. Dan krijgt de leerling een zogenaamd geoorloofd te laat briefje mee. Geoorloofd te laat briefjes worden gegeven aan leerlingen die te laat komen door een oorzaak waar ze zelf niets aan kunnen doen. De reden voor geoorloofd te laat komen moet dan wel door de ouders aan de school doorgegeven zijn of door de leerling aangetoond kunnen worden door bijvoorbeeld een afspraakkaart te tonen.

  NB: Te laat komen door bijvoorbeeld verslapen, een kapotte fiets of vertraagd openbaar vervoer valt niet onder geoorloofd te laat komen.

  Pedagogisch coördinator

  Het HLW werkt met een pedagogisch coördinator. Deze zit samen met de pedagogisch conciërge in C.k01, het kantoor naast lokaal C02. Leerlingen dienen zich bij de pedagogisch coördinator te melden als ze: 

  • Op school zijn en zich ziek willen melden.
  • Meer dan een halve les te laat komen, waardoor ze meer dan de helft van een les missen.
  • Uit de les gestuurd worden.
  • Een probleem hebben waar direct aandacht voor nodig is.

  Ook incidenten worden in eerste instantie door pedagogisch coördinator behandeld. Huiswerkvrij brieven en bijzonder verlof worden door de teamleider van de leerling behandeld.

  Absent melden

  • Als een leerling absent is dan dient vader of moeder (of verzorger indien er geen vader of moeder is) voor aanvang van de lessen de leerling voor de dag absent te melden. Dat kan iedere schooldag vanaf 07:45 u. door de algemene schooltelefoon (020-6152780) of de absentielijn te bellen (020-3463441) te bellen. Mocht er op deze nummers niet opgenomen worden, kunnen de ouders de voicemail inspreken met duidelijke vermelding van de naam van de ouder, de volledige naam van de leerling, de klas waarin deze zit, de reden voor de absentie (ziek, tandarts-of huisartsbezoek, orthodontist/beugeltandarts, ziekenhuis enzovoort) en de tijd waarvoor de absentie geldt (uur, uren of de gehele dag). Overigens geldt dat (beugel-tandarts-, ziekenhuis-en doktersbezoek enzovoort) bij voorkeur buiten lestijd gepland moet worden.

  NB: de afmelding geldt voor één dag, elke dag dat de leerling ziek is moet er opnieuw gebeld worden.

  • Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, dan dient de leerling zich bij de pedagogisch coördinator te melden. Deze zit in Ck.01 het kantoor naast lokaal C02, te melden en zij beoordeelt of de leerling echt ziek is. Als dat het geval is kijkt de pedagogisch coördinator ook of de leerling zelf naar huis kan gaan en of de ouders ingelicht moeten worden.

  Bijzonder verlof

  Voor een bijzondere gebeurtenis (bijvoorbeeld een trouwerij) dienen de ouders minimaal twee weken vooraf bij de teamleider van de leerling schriftelijk verlof aan te vragen door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij de pedagogisch coördinator of conciërge. Indien het een rouwplechtigheid betreft volstaat een telefonische afmelding zoals omschreven onder 'Absent melden'.

  NB: Ouders/verzorgers zijn verplicht de school in te lichten wanneer hun kind niet in staat is het onderwijs te volgen. Bij ziekte dienen ouders elke dag te bellen. Hier tegenover staat de verplichting van de school om de geldigheid van lesverzuim na te gaan. Daarnaast heeft de school de opdracht de ouders in te lichten als een leerling zonder geldige reden afwezig is. Herhaaldelijk lesverzuim leidt tot melding bij de leerplichtambtenaar en gepaste maatregelen.

  Huiswerk niet kunnen maken

  Het kan voorkomen dat een leerling het huiswerk om begrijpelijke redenen niet heeft kunnen maken. In dat geval kunnen de ouders (of verzorgers) aan het begin van de dag waarop het speelt, een huiswerkvrij verzoek schriftelijk via de leerling bij de teamleider indienen. In dit verzoek moet de datum, naam van de leerling, de klas en de reden waarom de leerling geen huiswerk heeft kunnen maken staan. Afhankelijk van de reden en de omstandigheden zal de teamleider al dan niet de leerling een brief meegeven waaraan de docenten kunnen zien dat de leerling geen huiswerk heeft kunnen maken.

  Kledingvoorschrift

  Matiging staat centraal
  Het HLW is een protestants-christelijke school, waar leerlingen van elk geloof van harte welkom zijn. Verdraagzaamheid, wederzijdse acceptatie en respect voor elkaar en voor elkaars godsdienstige overtuiging, is een belangrijk fundament van onze school. Wanneer één godsdienstige overtuiging zou domineren, loopt de school het risico dat leerlingen met een andere of geen godsdienstige overtuiging zich niet meer welkom en geaccepteerd voelen op school. Dat is een situatie die we willen voorkomen.

  Na overleg met ouders en leerlingen is daarom afgesproken dat het niet is toegestaan binnen de school opzichtig traditioneel-godsdienstige kleding of religieuze symbolen te dragen. Uiteraard is een hoofddoek voor een islamitisch meisje geen bezwaar, net als een kruisje als hanger voor een christelijke jongen of een tulband waarmee sikhs hun haar verbergen.

  Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding gelden vanuit veiligheidsoverwegingen andere regels, zoals het dragen van een sporthoofddoekje in plaats van een gewone hoofddoek.

  Leerlingen die naar onze mening te 'bloot' op school verschijnen, spreken we eveneens aan: zij kunnen bij de andere leerlingen irritaties of gevoelens van onbehagen oproepen.

  Hetzelfde geldt voor leerlingen die hun trots op hun vaderland of hun politieke voorkeur te opzichtig tonen in kleding, vlaggen of andere symbolen. Ook dit staat de school niet toe.

  Om een open en tolerante school te blijven is matiging in veel opzichten nodig.

  Het HLW verwacht van leerlingen en hun ouders dat zij de school hierin steunen, zodat de school een welkome plaats voor elke leerling is, ongeacht welke godsdienstige of andere overtuiging dan ook.

  Regels met betrekking tot het vak Lichamelijke Opvoeding
  Het dragen van sportkleding is verplicht tijdens de LO lessen. Schoenen met zwarte zolen of schoenen die buiten gebruikt worden, zijn niet toegestaan. Om veiligheidsredenen en vanwege aansprakelijkheid wordt gebruik gemaakt van een sporthoofddoek. Deze sporthoofddoek wordt door de school verstrekt in de brugklas, in het eerste leerjaar. De LO-docent zal bovenstaande regels toelichten tijdens de les.

  De LO docent zal bovenstaande regels toelichten.

  Foto’s en privacy

  Elk jaar laat het HLW pasfoto’s maken van haar leerlingen en personeel. Deze foto’s zijn voor intern gebruik. Door de leerlingenfoto’s kan het personeel in Magister zien welke leerling wie is en daarmee in welke klas de leerling zit. De school gebruikt deze pasfoto’s niet zonder toestemming van ouders dan wel leerling (in het geval deze 16 jaar of ouder is) voor publicatie, voor externe doeleinden zoals de website of brochures.

  Foto’s van school- en pr-activiteiten worden alleen gebruikt na toestemming van ouders (leerlingen tot 16 jaar) of leerling (vanaf 16 jaar). 

  Het volledige privacybeleid van de Cedergroep vindt u bij documenten.

  Bedrijfshulpverlening

  De school heeft, zoals verwacht mag worden, op het gebied van veiligheid de nodige maatregelen getroffen. Als er desondanks dat toch een calamiteit optreedt, zoals brand, gaslekkage en dergelijke, moeten we met zijn allen voor onze eigen en elkaars veiligheid zorgen, dit om onnodige slachtoffers en schade te voorkomen.

  Belangrijk is het dat iedereen bij een ontruimingsalarm naar de verzamelplaats aan de overkant van de straat gaat, zodat de school snel ontruimd is. De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulpverlening van de school. Aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (herkenbaar aan het gele BHV-shirt) en ander personeel dienen dan strikt opgevolgd te worden.

  Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er in zo’n geval moet gebeuren, houden we ieder najaar een ontruimingsoefening volgens ons ontruimingsplan. De oefening wordt na afloop geëvalueerd, aan de hand waarvan de maatregelen en voorzieningen worden bijgesteld, zodat het vereiste niveau gehandhaafd blijft.

  Ten behoeve van hulpverlening tijdens alle activiteiten in onze school zijn er opgeleide bedrijfshulpverleners binnen school. Uiteraard zijn daarvoor op geëigende plaatsen ook de nodige hulpmiddelen beschikbaar die ook regelmatig onderhouden worden.