Onderwijs

Het onderwijs

Het Hervormd Lyceum West is een dynamische middelbare school met een goede vwo- (gymnasium en atheneum), havo- en mavo-opleiding. Op vwo en havo kan de leerling kiezen voor Tweetalig Onderwijs.  

Het HLW is een kleinschalige school waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen. Een stimulerend leerklimaat en een fijne sfeer zijn kenmerken van het HLW. Kernwaarden voor het HLW zijn participatie, emancipatie en ambitie.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensief begeleidingssysteem van mentoren met veel individuele aandacht voor de leerling.
Binnen het HLW is de pedagogische driehoek: ouder, leerling en school, belangrijk. Ouders willen we uitdrukkelijk betrekken bij de school. Zo voeren wij in ieder geval drie keer per jaar een zgn. driehoeksgesprek, waarin de leerdoelen en leerstrategieën van de leerling besproken worden.

Alle leerlingen werken aan het behalen van het voor hen hoogst mogelijke diploma. Wanneer het voor een leerling met een mavo-advies mogelijk blijkt te zijn om op te stromen naar de havo wordt dit van harte ondersteund. Ditzelfde geldt voor het opstromen van havo naar vwo. 

En net zo belangrijk, alle leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers. Het HLW is een kweekvijver voor 'Nieuwe Amsterdammers'. Onder de naam ‘Hallo Wereld’ heeft het HLW een profiel opgesteld waarin een samenhangend pakket van diverse activiteiten wordt geboden aan de leerlingen. Binnen dit pakket maken de leerlingen hun eigen keuzes. Zij komen in aanraking met verschillende disciplines en maken zich diverse vaardigheden eigen. Dit geeft de leerlingen een goede en stevige basis voor hun toekomst.

60 minuten rooster 

LesuurTijd
1e uur08.30 - 09.30
2e uur09.30 - 10.30
Pauze10.30 - 10.55
3e uur10.55 - 11.55
4e uur11.55 - 12.55
Pauze12.55 - 13.25
5e uur 13.25 - 14.25
6e uur14.25 - 15.25
7e uur15.25 - 16.25


Wij hanteren een 60-minuten rooster met na het 2e en na het 4e uur een pauze van respectievelijk 25 en 30 minuten.

Verkort lesrooster

Lesuurtijd
1e uur08.30 - 09.15
2e uur09.15 - 10.00 
Pauze
10.00 - 10.20
3e uur10.20 -  11.05
4e uur 11.05 - 11.50
Pauze
11.50 - 12.20
5e uur12.20 - 13.05
6e uur13.05 - 13.50 
7e uur13.50 - 14.35

Op dagen met bijzondere activiteiten, zoals een studie- of vergadermiddag, hanteert de school een verkort lesrooster met lessen van 45 minuten. Hierdoor kunnen op die dagen toch alle lessen doorgang hebben. De leerlingen worden tijdig op de hoogte gesteld over de data waarop het verkort lesrooster van toepassing is.

Rekenen op het HLW

Het rekenbeleid van de regering is aan vele veranderingen onderhevig. Het schooljaar 2020/2021 was de start van een nieuwe fase op het gebied van rekenen. Er is geen centrale eindtoets meer, maar examenleerlingen op mavo en havo die niet het vak wiskunde volgen, doen verplicht een schoolexamen rekenen. Deze leerlingen krijgen op de cijferlijst apart het vak rekenen vermeld. Alle andere leerlingen die het vak wiskunde, al dan niet verplicht, in hun vakkenpakket hebben, hoeven geen schoolexamen rekenen te maken.

Deze verandering betekent op het HLW dat sommige uren die apart aan rekenen werden besteed nu in de wiskunde zijn opgenomen. Aparte rekenuren zijn er nog wel in de klassen 2 havo en voor de leerlingen in 4 havo die geen wiskunde gekozen hebben. Ook de eindexamenleerlingen die niet het vak wiskunde volgen, hebben een apart rekenuur op de lessentabel staan tijdens de eerste helft van het schooljaar. Tijdens deze rekenuren wordt gebruik gemaakt van het programma 'Studyflow'. Leerlingen kunnen hiermee ook thuis zelfstandig aan de slag. Leerlingen die aantoonbaar problemen hebben met hun rekenvaardigheden, kunnen daarbij apart geholpen worden naast de wiskundelessen.

Taalbeleid op het HLW

Op school is veel aandacht voor taal en wordt de taalontwikkeling van de leerlingen goed gemonitord. Met het basisschooldossier als uitgangspunt wordt een analyse gemaakt. Daarnaast nemen wij in de brugklas tweemaal per jaar Diatoetsen af. Dit zijn leerlingvolgtoetsen. Met de hiermee verkregen gegevens wordt bepaald op welk gebied een leerling ondersteuning op maat kan gebruiken. Dit geldt ook voor de andere twee kernvakkken: Engels en wiskunde(rekenen).

In de tweede en derde klas worden opnieuw Diatoetsen toetsen afgenomen (éénmaal per jaar), zodat we de ontwikkeling van de leerlingen kunnen blijven volgen.

Om taalachterstanden weg te werken worden de volgende middelen ingezet:

 • In de onderbouw krijgen leerlingen met taalachterstanden extra ondersteuning in steunlessen op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en spelling.
 • Leesbevordering door het project ‘Boek in de tas’ tijdens opvanguren.
 • Ondersteuning tekstbegrip in de bovenbouw.
 • Muiswerk biedt adaptieve ondersteuning op maat voor de kernvakken
 • Alle middelen zijn erop gericht om naast het wegwerken van taalachterstanden de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten, niet alleen bij de lessen Nederlands maar ook bij de andere vakken.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Op het terrein van ICT heeft het Hervormd Lyceum West veel voorzieningen.

 • Zo is er een elektronische leeromgeving die het aanbieden van (extra) leerstof en het maken van huiswerk faciliteert.
 • Er zijn twee computerlokalen.
 • Iedere docent heeft een laptop, die in elk lokaal kan worden aangesloten op een beamer.
 • In 2021-2022 zal in een toenemend aantal lokalen smartboards geplaatst worden.
 • In de studieruimte van de mediatheek staan computers ter beschikking van de leerlingen om zelfstandig huiswerk en andere opdrachten te maken
 • En natuurlijk is het gehele schoolgebouw voorzien van WiFi.

Door de goede ICT voorzieningen hebben docenten de mogelijkheid om variatie in de lessen aan te brengen en het onderwijs aantrekkelijker te maken.

Blended Learning
Bij aanmelding op het HLW kan de aanstaande brugklasleerling kiezen voor Blended Learning. Het doel van Blended Learning is dat we de leerling binnen de klas direct en binnen het eigen leerproces onderwijs op maat kunnen leveren. De (boek)methode is leidend binnen de les. De laptop is een hulp-, en ondersteuningstool. Door middel van ICT en laptop kunnen wij de leerlingen op maat extra uitdagen of juist extra ondersteuning bieden binnen een klassikale setting.

Magister
Het HLW werkt met Magister. Dit is een online applicatie, die zowel voor de leerlingenadministratie als de elektronische leeromgeving wordt gebruikt. Ouders en leerlingen krijgen een inlogcode en wachtwoord toegekend, waarmee zij via online onder andere behaalde cijfers, verzuim, rooster, huiswerk en studiewijzers kunnen inzien.

Brugklassen

Het HLW kent een tweejarige brugperiode met dakpanklassen: mavo/havo- en havo/vwo-klassen. Er is dus sprake van een zekere ‘voorstroming’.
Bij de samenstelling van de klassen worden leerlingen met vergelijkbare basisschooladviezen zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst. Daarnaast streven wij ernaar leerlingen afkomstig van dezelfde basisschool in dezelfde klas in te delen.
Aan het einde van de brugklasperiode worden leerlingen op basis van prestaties bevorderd op de voor hen meest passende afdeling.

Hallo Wereld 

Na de lessen, vanaf 14.30 uur, zijn er de Hallo Wereld-activiteiten voor klas één en twee. Dit zijn activiteiten waarbij leerlingen de wereld om zich heen verkennen. Met de Hallo Wereld-lessen kunnen de leerlingen hun talenten en interesses op verschillende vlakken (sport, natuur, muziek, cultuur etc.) ontdekken en ontwikkelen Zij kunnen kiezen uit een ruime hoeveelheid activiteiten, van schaken tot ondernemen, van kunst bekijken in het Van Gogh museum tot het bestuderen van de allerkleinste wezens. Deze verbreding van hun kennis is een verplicht onderdeel uit van het verrijkingsprogramma van het HLW.

Het Hallo Wereldprogramma voor de bovenbouwleerlingen bestaat voor een groot deel uit de zgn. 'loopbaanoriëntatie'. Activiteiten als sollicitatietraining, carrièrecoach, technologieroute, Pre University College enz. maken daar deel van uit.

Tweetalig Onderwijs

Het HLW biedt havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid van Tweetalig Onderwijs. Het belangrijkste verschil met de reguliere havo- en vwo- opleidingen is dat er niet alleen Engels gesproken wordt bij het vak Engels, maar dat een groot deel van de andere vakken ook in de Engelse taal wordt gegeven. In klas één tot en met drie zijn dat:
Mathematics (Wiskunde), Biology (Biologie), Science (NaSK), Chemistry (Scheikunde), Physics (Natuurkunde), European & International Orientation (EIO) (Europese Internationale Oriëntatie), Geography (Aardrijkskunde), History (Geschiedenis), Economics (Economie),  Visual Arts (Beeldende Vorming), Technology (Tecniek)  en Physical Education (Lichamelijke Opvoeding).

Naast de Engelstalige vakken doen de leerlingen diverse internationale activiteiten. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen uitgroeien tot wereldburgers.

Een tweetalige opleiding is meer dan extra Engelse lessen en meer dan een gewone havo- of vwo-opleiding. De leerling die voor tweetalig kiest wil ook net iets meer. De leerling moet van een extra uitdaging houden en interesse hebben voor internationale thema’s. 

Er worden naast een vwo- of havo-advies geen extra eisen gesteld bij de toelating tot TTO. Een positief advies voor TTO vanuit de basisschool is echter wel gewenst.

De keuze voor tweetalig onderwijs is een keuze voor de toekomst. Veel hbo- instellingen en universiteiten geven colleges in het Engels en hebben Engelstalige studieboeken. Een TTO-leerling krijgt ook makkelijk toegang tot internationale opleidingen en tot de internationale arbeidsmarkt. Het voordeel van een TTO-opleiding mag duidelijk zijn.

De school organiseert extra activiteiten voor de TTO-leerlingen. Aan deze leerlingen wordt daarom een TTO-bijdrage gevraagd. In de brugklas is dat 85 euro. In de 2e en 3e klas is de bijdrage 200 euro. Naast deze bijdragen zijn er in de 2e en/of 3e klas kosten voor de reis naar Engeland (ongeveer 200 euro) en het examen (ongeveer 150 euro).
Ouders voor wie deze kosten een te hoge drempel vormen, kunnen in Amsterdam de scholierenvergoeding aanvragen (https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/). Ook is er de stichting Leergeld waar een aanvraag voor een extra bijdrage gedaan kan worden (http://leergeldamsterdam.nl/). Indien er dan nog problemen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de TTO-coördinatoren: mw. N.Achefai en mw. A. Bizimane, email: tto@hlw.nl

Leerlingenbegeleiding

Het HLW biedt in leerjaar 1 en 2 extra ondersteuning voor de kernvakken: wiskunde, Engels en Nederlands en daarnaast voor het vak Frans. Naar aanleiding van de rapportvergadering en op grond van resultaten kan een leerling worden verwezen naar een steunles. Met deze extra ondersteuning kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen en op het voor hen hoogst mogelijke niveau presteren.
In de bovenbouw hebben we bijles voor de kernvakken en indien daar behoefte aan is ook voor andere vakken. 
Dankzij de NPO gelden kunnen we de komende twee jaar nog meer inzetten op begeleidng en ondersteuning.
Voor leerlingen die er baat bij hebben niet thuis, maar op school hun huiswerk te maken is er twee dagen in de week een huiswerkklas verzorgd door Studiezalen.

Activiteiten in en buiten de les

Op Het Hervormd Lyceum West vallen de meeste (buiten)lesactiviteiten onder de noemer 'Hallo Wereld'. Denk aan de Hallo Wereld-lessen in het eerste en tweede jaar, excursies naar o.a. Artis, museum- en theaterbezoek, sportactviteiten en één- of meerdaagse reizen in binnen- en buitenland. Ook vanuit de vakken CKV en tekenen worden regelmatige culturele activiteiten ondernomen.
In de bovenbouw staan veel Hallo Wereld-activiteiten in het teken van ‘Loopbaanoriëntatie'.
Voor enkele activiteiten worden kosten in rekening gebracht.

Onderwijsniveaus

VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Het vwo op het HLW bestaat uit atheneum en gymnasium.

Brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek, klassieke vorming en Hallo Wereld-lessen.

2 vwo
De vakken uit de brugklas worden ook in 2 vwo gegeven, behalve biologie, techniek en godsdienst. Duits en natuurkunde/scheikunde (ns) zijn nieuw in dit leerjaar. Indien een leerling voor het gymnasium heeft gekozen, volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

3 vwo
In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als twee aparte vakken aangeboden. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden en biologie keert terug. 

Aan het eind van het jaar maakt de leerling een profielkeuze. Het profiel bepaalt voor een groot deel de vakken in de bovenbouw.

4 vwo
In 4 vwo wordt iedere periode afgesloten met een toetsweek. De toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. Voor sommige vakken wordt al gewerkt aan het examendossier.

5 vwo
Ook in 5 vwo wordt elke periode afgesloten met een toetsweek. De cijfers die tijdens de toetsweek worden behaald, bepalen weer voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In de vooreindexamenklas wordt al gewerkt aan het examendossier.

Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in 5 vwo deelnemen aan het project 'Giving Back', Deelnemers aan het project worden gekoppeld aan een mentor uit het bedrijfsleven of een overheidsinstantie.
Voor gemotiveerde leerlingen is er bovendien een uitgebreid oriëntatieprogramma via Pre University College. Dit is een divers, in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam opgezet programma, dat leerlingen voorbereidt op hun universitaire vervolgstudie.

6 vwo: examenklas
De 6e klas staat geheel in het teken van het examen. Tijdens de eerste drie maanden van het examenjaar zijn de leerlingen, naast de reguliere lessen, bezig met het afronden van het profielwerkstuk.

Voor leerlingen die dat nodig hebben, wordt ondersteuning geboden in de vorm van bijles op maat en begeleid studeren op school. Daarnaast worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Het gymnasium

Leerlingen met een vwo-advies, krijgen in de brugklas klassieke vorming, een eerste kennismaking met de wereld van de Grieken en Romeinen en met de eerste beginselen van Grieks en Latijn.
Blijkt een leerling geschikt voor het gymnasium, dan volgt hij/zij in de tweede en derde klas Grieks en Latijn. Ook het aspect cultuur komt hier aan bod komt.

Leerlingen die goed zijn in Grieks en Latijn volgen deze vakken ook in de bovenbouw. Doen zij in een van beide vakken examen, dan kunnen zij in aanmerking komen voor een gymnasiumdiploma.
In de bovenbouw maken de gymnasiasten een reis in het teken van de klassieke oudheid.

Binnen het gymnasium zijn alle profielen mogelijk, net als de combinatie met tweetalig onderwijs.


HAVO (HOGE ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS)

Op de havo-afdeling wordt met een specifiek op havo-leerlingen toegesneden didactische en pedagogische aanpak gewerkt. Kenmerken zijn veel structuur en diverse projecten gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en oriëntatie op de maatschappij. 

In de bovenbouw van de havo werken wij met coaches/mentoren die ieder een groep van ca. 15 leerlingen begeleiden. Tijdens een mentoruur worden de leerlingen, afhankelijk van het programma/periode, individueel of als groep gecoacht. 

Vakken in de brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, drama, techniek en Hallo Wereld-lessen.

2 havo
De vakken uit de brugklas worden aangevuld met Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Het vak techniek wordt in de 2e klas niet meer gegeven.

3 havo
In de derde klas staan de vakken economie, natuurkunde en scheikunde als aparte vakken op de lessentabel.
In het 3e leerjaar maken de leerlingen een keuze voor een profiel. Het keuzeproces wordt begeleid door de decaan. Ouders worden uitgenodigd voor de profielkeuze-avond. De samenstelling van de profielen vindt u onder het kopje profielen havo en vwo.

4 havo
Het vierde leerjaar bestaat uit vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. De hier behaalde cijfers bepalen voor een belangrijk deel het eindcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica.
In de vooreindexamenklas wordt al gewerkt aan het examendossier.

Gedurende het vierde jaar wordt aan diverse activiteiten deelgenomen die gericht zijn op loopbaanoriëntatie en aansluiten op het gekozen profiel.
Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in dit en het examenjaar deelnemen aan het project 'Giving Back', waarbij ze gekoppeld worden aan een mentor uit het bedrijfsleven.

5 havo (Examenklas)
Naast de reguliere lessen is er de zogenaamde verlengde dagschool, waarin de leerlingen die dat nodig hebben onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. In de laatste weken voor het eindexamen worden extra examentrainingen gegeven.

Na 5 havo
Met het havo-diploma is de overstap naar 5 vwo mogelijk. Er wordt een intakegesprek gehouden met de teamleider en decaan van de havo waarin de leerling zijn/haar motivatie toelicht.

De profielen van havo en vwo

In de derde klassen van havo en vwo kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen. Het profiel bereidt de leerlingen al enigszins voor op de keuze voor een vervolgstudie. 

Cultuur & maatschappij (C&M)

Dit profiel is bedoeld voor leerlingen die willen doorstromen naar vervolgstudies als sociale wetenschappen, geschiedenis, recht, taal en cultuur. Gedacht kan worden aan beroepen als redacteur, stylist, beleidsmedewerker bij de overheid, docent, cursusontwikkelaar, archeoloog, politicus, (toegepast) psycholoog, historicus, (ortho-)pedagoog, bibliothecaris, informatieanalist, sociaal-juridisch hulpverlener, evenementenorganisator, hotelmanager en advocaat.

Economie & maatschappij (E&M)

Dit profiel wordt gekenschetst als ‘de weg naar het zakenleven’. Mensen die dit profiel kiezen, zullen meestal terechtkomen in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. Gedacht kan worden aan functies bij een bank, (juridisch) beleidsmedewerker bij de overheid, commercieel medewerker, marketingmanager, directeur, belastingadviseur, organisatieadviseur en human resourcemanager.

Natuur & Gezondheid (N&G)

Dit profiel bereidt voor op studierichtingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben, zoals geneeskunde, farmacie, (medische) biologie en milieukunde. Bij concrete beroepen kan gedacht worden aan apotheker, huisarts, bodemkundige, landbouwconsulent, microbioloog, tandarts, verloskundige, fysiotherapeut, laborant, watermanager, verpleegkundige, radioloog (röntgen).

Natuur & Techniek (N&T)

Natuur & Techniek is een exact profiel dat voorbereidt op technische studierichtingen. Beroepen waaraan gedacht kan worden zijn architect, chemicus, docent natuurkunde, meteoroloog, bouwkundige, IT-specialist, technisch verpleegkundige, industrieel ontwerper, piloot. 

MAVO (MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS)

Het HLW heeft een vmbo-t afdeling. Wij noemen deze afdeling de mavo. De mavo is een vierjarige opleiding die voorbereidt op het mbo. Een andere mogelijkheid is doorstromen naar de havo.

Brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek en Hallo Wereld-lessen.

2 mavo
In 2 mavo komen er twee vakken bij: Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Het vak techniek valt in de 2e klas weg en ook godsdienst wordt in de 2e klas niet gegeven. Aan het einde van de tweede klas kiezen de leerlingen drie uit zeven keuzevakken kiezen, te weten: Frans, Duits aardrijkskunde, geschiedenis, nask1 (natuurkunde), nask2 (scheikunde) en biologie. De decaan en de mentoren begeleiden de leerlingen bij deze keuze. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de digitale keuzemethode Qompas.

3 mavo
In 3 mavo volg je, naast Nederlands en Engels, de drie gekozen keuzevakken en een aantal verplichte niet-examenvakken: godsdienst, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming. Kunstvakken inclusief CKV is ook verplicht voor alle leerlingen en wordt in de 3e klas afgesloten met een schoolexamen. De andere vakken hangen af van de sectorkeuze. 
Aan het einde van 3 mavo maken de leerlingen een definitieve keuze voor de vakken waar ze examen in gaan doen.

4 mavo
In 4 mavo, de eindexamenklas, heeft elke leerling een sector gekozen. Deze sector bepaalt voor een deel het vakkenpakket voor de 4e klas.  

Het vak maatschappijleer neemt een speciale plaats in. Het is een verplicht schoolexamenvak voor alle leerlingen en wordt vóór het centraal eindexamen afgesloten. Daarnaast blijft lichamelijke opvoeding voor elke leerling een verplicht vak.

Na 4 mavo
Na het behalen van het mavo-diploma is binnen de school de overstap mogelijk naar 4 havo. Het vakkenpakket moet dan wel aansluiten bij één van de vier profielen op de havo. Er wordt een intakegesprek gehouden met de teamleider en decaan van de havo waarin de leerling zijn/haar motivatie toelicht.  
Veel geslaagde leerlingen gaan naar het middelbaar beroeps onderwijs (MBO). De meeste opleidingen zijn ondergebracht in een ROC (Regionaal Opleidingscentrum). De decaan heeft een volledig overzicht van alle mbo-opleidingen en kent de toelatingseisen.

Om de leerlingen een goed beeld te geven van de mogelijkheden na de mavo krijgen ze in de loop van het examenjaar drie gesprekken met externe coaches uit het bedrijfsleven. Dit is in samenwerking met JINC.

De mavo-sectoren

 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Groen en Duurzaamheid


Vakkenpakketten in de mavo

Vier vakken verplicht: Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.
Eén of twee vakken per sector zijn gericht op het mbo:

Een leerling doet in zes vakken examen. Leerlingen die willen doorstromen naar de havo kiezen een zevende examenvak. Daarnaast leggen de leerlingen voor het vak maatschappijleer een schoolexamen af.

In het examenjaar staan extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Bovendien worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Overgangsrichtlijnen

Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen. Per leerjaar zijn overgangsrichtlijnen vastgesteld. 

De overgangsrichtlijnen gaan uit van ‘minpunten’ en ‘compensatie’, waarbij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde een aparte positie innemen. Een 3 telt voor drie minpunten, een 4 voor twee minpunten en een 5 voor één minpunt. Het cijfer 7 geldt als één compensatiepunt, terwijl een 8 twee compensatiepunten oplevert, een 9 drie en een 10 vier.

De leerlingen van de derde klassen kiezen een sector (MAVO) of een profiel (HAVO en VWO). Bij de bepaling van de overgang voor deze klassen wordt vanzelfsprekend gekeken naar het profiel of de sector die de leerling kiest in relatie tot de behaalde cijfers.

Op grond van het cijferbeeld kan een leerling overgaan of doubleren, maar ook een bespreekgeval zijn. In het laatste geval nemen de docenten een besluit na een bespreking.

Voorts geldt: In principe blijft een leerling niet zitten in het eerste jaar. Doubleren is alleen bij zwaarwegende redenen toegestaan. 
Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling is niet toegestaan.

Voor de concrete overgangsrichtlijnen verwijzen we naar onze website.

Lessentabel Brugklas

VakMHHvVHVt
AK2222
BIV1,751,751,751,75
BV2222
CKV
DU
DRA0,50,50,50,5
EC
EIO
EN2223
FA2222
GO1111
GR
GS1111
ICT11

1

1

KV111
KV1
LA
LO2222
MA
BECO
NA
NE3333
NS
RE
SK
SL2222
TC1111
TE/BTE
WI3333
WIA/C
WB

Lessentabel MAVO

Vak2M3M4M
AK122,5
BIV233
BV1
CKV
DU2,52,53
DRA
EC23,25
EIO
EN22,52,75
FA22,52,75
GO1
GR
GS222,5
IN

KV
Kckv1
LA
LO221
MA1,5
BECO
NA22,5
NE32,52,5
NS1,5
RE

SK22,5
SL/ML111
TC
TE/BTE12,5
WI333,5
WIA/C
WB

Lessentabel HAVO

Vak2H3H3Ht4H5H
AK11,51,522,5
BIV21,533
BV111
CKV1
DU232,532,5
DRA
EC2232,75
EIO1
EN23332,75
FA2,52232,25
GO11
GR
GS22222,75
IN

22
KV
KV1
LA
LO22221
MA1,5
BECO32,75
NA1,5233
NE2,53332,5
NS1,5
RE0,5
0,5*0,5*
SK1,51,523
SL/ML1112

1

TC
TE/BTE23
WI333
WIA/C33
WB33

* rekenen alleen c&m

Lessentabel VWO

Vak2V2VHt3V3Vt4v5v6v
AK1

1

1,51,5222,5
BIV1,521,52,532,5
BV1111
CKV11
DU2233332,25
DRA
EC22322,75
EIO11
EN2323322,5
FA2,5222332,25
GO1111
GR2222332,5
GS2222222,75
IN

222
KV
KV1
LA2222333
LO22221,51,51
MA1,5
BECO

2

2

3
NA2

1,5

3

2

3
NE

2,5

33332,52,5
NS1,51,5
RE0.50.5
SK1,51,523

2,75

SL/ML1111111
TC
TE/BTE223
WI3333
WIA/C33/13/1
WB333,5
CAEN2