Onderwijs

Het onderwijs

Het Hervormd Lyceum West is een dynamische middelbare school met een goede Gymnasium-, VWO-, HAVO- en MAVO-opleiding. Voor het VWO en de HAVO bestaat de keuzemogelijkheid voor Tweetalig Onderwijs. De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensief begeleidingssysteem van mentoren/coaches met veel individuele aandacht voor de leerling. Het is een kleinschalige school waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen. Een stimulerend leerklimaat en een fijne sfeer zijn kenmerken van het HLW. Kernwaarden voor het HLW zijn participatie, emancipatie en ambitie.

Alle leerlingen werken aan het behalen van het hoogst mogelijke diploma. Leerlingen met bijvoorbeeld een MAVO-advies worden ondersteund in het behalen van het HAVO-diploma en leerlingen met een HAVO-advies worden ondersteund in het behalen van het VWO-diploma. Maar nog belangrijker: alle leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers. Het HLW is een kweekvijver voor Nieuwe Amsterdammers.

Onder de naam ‘Hallo Wereld’ heeft het HLW een profiel opgesteld waarin een samenhangend pakket van diverse activiteiten wordt geboden aan de leerlingen. Binnen dit pakket maken de leerlingen hun eigen keuzes. Zij komen in aanraking met verschillende disciplines en maken zich diverse vaardigheden eigen. Dit geeft de leerlingen een goede en stevige basis voor hun toekomst.

Binnen het HLW is de pedagogische driehoek, ouder, leerling en school belangrijk. Ouders willen we uitdrukkelijk betrekken bij de school, zodat ze goed weten hoe ze hun zoon of dochter kunnen ondersteunen.

60 minuten rooster 

LesuurTijd
1e uur08.30 - 09.30
2e uur09.30 - 10.30
Pauze10.30 - 10.55
3e uur10.55 - 11.55
4e uur11.55 - 12.55
Pauze12.55 - 13.25
5e uur 13.25 - 14.25
6e uur14.25 - 15.25
7e uur15.25 - 16.25

Verkort lesrooster

Lesuurtijd
1e uur08.30 - 09.15
2e uur09.15 - 10.00 
Pauze
10.00 - 10.20
3e uur10.20 -  11.05
4e uur 11.05 - 11.50
Pauze
11.50 - 12.20
5e uur12.20 - 13.05
6e uur13.05 - 13.50 
7e uur13.50 - 14.35

Op dagen met bijzondere activiteiten, zoals een studie- of vergadermiddag, hanteert de school een verkort lesrooster met lessen van 45 minuten.  Hierdoor kunnen op die dagen toch alle lessen doorgang hebben. De leerlingen worden tijdig op de hoogte gesteld over de data waarop het verkort lesrooster van toepassing is.

Rekenen op het HLW

Het rekenbeleid van de regering is aan vele veranderingen onderhevig. Het schooljaar 2020/2021 is de start van een nieuwe fase op het gebied van rekenen. Alle leerlingen die examen doen en niet het vak wiskunde volgen moeten verplicht een schoolexamen rekenen volgen. Het is dus geen centrale eindtoets meer. Het gaat hier dus om leerlingen van de mavo zonder wiskunde en leerlingen van de havo in profiel C&M zonder het vak wiskunde A. Deze leerlingen krijgen op de cijferlijst apart het vak rekenen erbij. Alle andere leerlingen die het vak wiskunde, al dan niet verplicht, in hun vakkenpakket hebben hoeven geen schoolexamen rekenen te maken.

Deze verandering betekent op het HLW dat sommige uren die apart aan rekenen werden besteed nu in de wiskunde zijn opgenomen. Aparte reken uren zijn er nu nog wel in de klassen 2 havo en voor de leerlingen in 4 havo die geen wiskunde gekozen hebben. Daarnaast zullen ook de eindexamenleerlingen die niet het vak wiskunde volgen een apart reken uur op de lessentabel hebben staan tijdens de eerste helft van het schooljaar. Tijdens deze rekenuren wordt gebruik gemaakt van het programma 'Studyflow' waarmee leerlingen naast de lessen ook thuis zelfstandig aan de slag kunnen. Leerlingen die aantoonbaar problemen hebben met hun rekenvaardigheden kunnen daarbij apart geholpen worden naast de wiskunde lessen.

Taalbeleid op het HLW

Op school is er veel aandacht voor taal en wordt de taalontwikkeling van de leerlingen goed gemonitord. 

Op basis van het basisschool dossier wordt een analyse gemaakt. Daarnaast nemen wij in de brugklas tweemaal per jaar Cito-Vas (volg)toetsen af. Op basis van de hiermee verkregen gegevens wordt bepaald op welk gebied een leerling ondersteuning kan gebruiken. Dit geldt ook voor de andere twee kernvakkken: Engels en wiskunde(rekenen).

In de tweede en derde klas worden opnieuw Cito-Vas toetsen afgenomen (éénmaal per jaar), zodat we de ontwikkeling van de leerlingen kunnen blijven volgen.

Om taalachterstanden weg te werken worden de volgende middelen ingezet:

  • In de onderbouw krijgen de leerlingen met taalachterstanden extra ondersteuning in steunlessen op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en spelling.
  • Leesbevordering door het project ‘Boek in de tas’ tijdens opvanguren.
  • Ondersteuning tekstbegrip in de bovenbouw.

Alle middelen zijn erop gericht om naast het wegwerken van taalachterstanden de taalvaardigheid van de leerlingen te vergroten, niet alleen bij de lessen Nederlands maar ook bij de andere vakken, in samenwerking met de vakdocenten.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Op het terrein van ICT heeft het Hervormd Lyceum West in de loop der jaren vele voorzieningen getroffen. Zo is er een elektronische leeromgeving die het aanbieden van (extra) leerstof en het maken van huiswerk faciliteert. Er zijn drie computerlokalen. Daarnaast heeft elke docent een laptop, welke in elk lokaal kan worden aangesloten op een beamer. Hierdoor kunnen docenten eigen leerstof aan de les toevoegen of lesstof van internet en televisieprogramma’s aanwenden. Zo brengen zij meer variatie aan in de lessen en wordt het onderwijs aantrekkelijker gemaakt. Ook worden in in 2021 in een toenemend aantal lokalen smartboards geplaatst. Het gehele schoolgebouw is voorzien van WiFi.

In de studieruimte van de mediatheek staan computers ter beschikking van de leerlingen om zelfstandig huiswerk en andere opdrachten te maken

Blended Learning
In het schooljaar 2019-2020 is het HLW in een H/V brugklas een pilot Blended Learning gestart. Deze pilot zal in schooljaar 2020-2021 verder uitgebreid worden.
Het doel van Blended Learning is dat we de leerling binnen de klas direct en binnen het eigen leerproces onderwijs op maat kunnen leveren. De methode is leidend binnen de les. De laptop is een hulp-, en ondersteuningstool. Door middel van ICT en laptop kunnen wij de leerlingen op maat extra uitdagen of juist extra ondersteuning bieden binnen een klassikale setting. 

Magister
Het HLW werkt met Magister. Dit is een online applicatie, die zowel voor de leerlingenadministratie als de elektronische leeromgeving wordt gebruikt. Ouders en leerlingen krijgen een inlogcode en wachtwoord toegekend, waarmee zij via het internet onder andere hun behaalde cijfers, verzuim, rooster, huiswerk en studiewijzers kunnen inzien.

Brugklassen

Het HLW kent een eenjarige brugperiode met dakpanklassen: MAVO/HAVO- en HAVO/VWO-klassen. Er is dus sprake van een zekere ‘voorstroming’. Bij de samenstelling van de klassen worden leerlingen met vergelijkbare basisschooladviezen zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst. Daarnaast streven wij er naar leerlingen afkomstig van dezelfde basisschool in dezelfde klas in te delen. Aan het einde van de brugklasperiode worden leerlingen op basis van prestaties bevorderd op de voor hen meest passende afdeling.

Hallo Wereld 

Na de lessen, vanaf 14.30 uur, zijn er de Hallo Wereld-activiteiten voor klas één en twee. Dit zijn activiteiten waarbij leerlingen de wereld om zich heen verkennen. Zij mogen kiezen uit een ruime hoeveelheid activiteiten, van schaken tot journalistiek, van een programma met het Tropenmuseum tot weetjes over de Sloterplas. Deze verbreding van hun kennis is verplicht en maakt onderdeel uit van het verrijkingsprogramma van het HLW.

Het Hallo Wereldprogramma voor de bovenbouwleerlingen bestaat voor een groot deel uit de zgn. 'loopbaanoriëntatie'. Activiteiten als sollicitatietraining, carrièrecoach, technologieroute, Pre University College maken daar deel van uit.

Tweetalig Onderwijs op het HLW

Vanaf schooljaar 2017/2018 heeft het HLW een vernieuwde start met het TTO gemaakt. Dit keer zowel voor Havo- als voor Vwo-leerlingen. Een tweetalige opleiding is meer dan een gewone Havo- of Vwo-opleiding. Het belangrijkste verschil is dat er niet alleen Engels gesproken wordt bij het vak Engels, maar dat een groot deel van de andere vakken óók in de Engelse taal wordt gegeven. In klas één tot en met drie zijn dat: Visual Arts, Biology, Chemistry, Physics, European & International Orientation (EIO), Geography, History, Mathematics, Economics, Science, Technology en Physical Education. Naast de lessen zijn er ook allerlei internationale activiteiten om te zorgen dat de leerlingen opgroeien tot wereldburgers.

De keuze voor tweetalig onderwijs is een keuze voor de toekomst! Veel hbo-instellingen en universiteiten geven colleges in het Engels en hebben ook Engelstalige studieboeken. De voorsprong voor TTO leerlingen is hierbij duidelijk. Verder heeft een TTO-leerling ook makkelijker toegang tot internationale opleidingen en tot de internationale arbeidsmarkt!

De leerling die voor tweetalig kiest wil ook net iets meer. De leerling moet van een extra uitdaging houden en moet ook geïnteresseerd zijn in meer internationale thema’s.

Mocht er bij de leerling twijfel bestaan of TTO een juiste keuze is, dan kan de leerling voor aanmelding een gesprek aanvragen met de TTO-coördinator. Daarnaast is een positief advies voor TTO vanuit de basisschool gewenst.

Een TTO-opleiding brengt de leerling een aantal voordelen en de school moet daarvoor extra financiële middelen aanwenden. Het spreekt, gezien de voordelen voor de leerling, voor zich dat er ook vanuit de leerlingen een extra bijdrage gevraagd wordt in deze hogere kosten. In de eerste drie leerjaren betalen de leerlingen de zogenaamde TTO bijdrage: in de brugklas is dat 200 euro (inclusief de kosten Summercamp), in de 2e en 3e klas is de bijdrage ook 200 euro. Naast deze bijdrage zijn er in de 2e en/of 3e klas ook bijkomende kosten voor de reis naar Engeland (ongeveer 200 euro) en het examen (ongeveer 150 euro). Voor ouders waarvoor deze kosten een te grote drempel vormen is er in Amsterdam de mogelijkheid tot het aanvragen van de scholierenvergoeding (https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/). Ook is er de stichting Leergeld waar een aanvraag voor een extra bijdrage gedaan kan worden (http://leergeldamsterdam.nl/). Indien er dan nog problemen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de TTO-coördinator (de heer Erik Atsma, e-mail: e.atsma@hlw.nl).

Extra Leerlingenbegeleiding

Het HLW biedt in leerjaar 1 en 2 extra ondersteuning voor de kernvakken: wiskunde, Engels en Nederlands en daarnaast voor het vak Frans. Naar aanleiding van de rapportvergadering en op grond van resultaten kan een leerling worden doorverwezen naar een steunles. Met deze extra ondersteuning kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen en op het voor hen hoogst mogelijke niveau presteren.
In de bovenbouw hebben we bijles voor de kernvakken en indien daar behoefte aan is ook voor andere vakken.
Voor kinderen die er baat bij hebben niet thuis, maar op school hun huiswerk te maken is er twee dagen in de week een huiswerkklas verzorgd door Studiezalen.

Activiteiten in en buiten de les

Op Het Hervormd Lyceum West vallen de meeste (buiten)lesactiviteiten onder de noemer Hallo Wereld. Hierbij is te denken aan de Hallo Wereld-lessen in het eerste en tweede jaar, excursies naar Artis, musea- en theaterbezoek, sportactviteiten en ook de één- of meerdaagse reizen in binnen- en buitenland.
In de bovenbouw staan veel Hallo Wereld-activiteiten in het teken van 'Loopbaanoriëntatie'.

Voor enkele activiteiten worden kosten in rekening gebracht (bijv. Walibi in klas twee).

Onderwijsniveaus

VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Het VWO op het HLW bestaat uit Atheneum en Gymnasium.

Brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek, Ave Wereld-lessen en Hallo Wereld-lessen.

2 VWO
De vakken uit de brugklas minus biologie, aangevuld met Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Indien een leerling voor het Gymnasium heeft gekozen, volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

3 VWO
In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als tweeaparte vakken gedoceerd. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden en biologie keert terug. In de derde klas wordt door de decaan keuzebegeleiding gegeven. Aan het eind van het schooljaar kiezen de leerlingen een profiel. Ook ouders worden bij deze keuze betrokken. Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe die profielkeuze is ingericht, leest u in de paragraaf over de profielen van HAVO en VWO.

4 VWO
In de 4 VWO is het schooljaar verdeeld in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In 4 VWO wordt voor sommige vakken al gewerkt aan het examendossier.

5 VWO
Evenals in klas 4 VWO wordt in 5 VWO het schooljaar ingedeeld in vier periodes en is er aan het einde een toetsweek. De cijfers die tijdens deze week worden behaald, bepalen ook in dit leerjaar voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In de vooreindexamenklas wordt al gewerkt aan het examendossier. 

Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in 5 VWO deelnemen aan het project 'Giving Back', een project waarbij ze gekoppeld worden aan een mentor uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties.

Voor gemotiveerde leerlingen is er tevens een uitgebreid oriëntatieprogramma via 'Pre University College'. In samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam is er een divers programma opgezet om leerlingen voor te bereiden op hun universitaire vervolgstudie.

Leerlingen van wie de inzet onvoldoende is, worden verplicht een aantal uren op school te studeren. Dat geldt voor alle klassen van 2 t/m 5 V. Indien nodig wordt er in deze klassen bijles op maat geregeld.

6 VWO: examenklas
De 6e klas staat geheel in het teken van het examen. Tijdens de eerste drie maanden van 6 VWO zijn de leerlingen naast de reguliere lessen bezig met het afronden van het profielwerkstuk.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, wordt ondersteuning geboden in de vorm van bijles op maat en begeleid studeren op school. Daarnaast worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Het Gymnasium

Leerlingen die met een VWO-advies van de basisschool zijn gekomen, krijgen in de brugklas Ave Wereld-lessen, een eerste kennismaking met de wereld van de Grieken en Romeinen en de eerste beginselen van Grieks en Latijn. Zo kunnen zij kijken of zij geschikt zijn voor het Gymnasium. Als dat zo is, krijgen zij in de tweede en derde klas Grieks en Latijn. Naast de taal komt hierbij ook de cultuur veelvuldig aan bod.

Leerlingen die goed zijn in Grieks en Latijn en het onderste uit de kan willen halen, volgen ook in de bovenbouw deze vakken.

Binnen de Gymnasium-opleiding zijn alle profielen mogelijk net als de combinatie met Tweetalig onderwijs. In de bovenbouw maken de Gymnasiasten een reis in het teken van de Klassieke Oudheid. Het laatste schooljaar staat geheel in het teken van het eindexamen en wordt afgesloten met een Gymnasium-diploma.


HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)

Op de HAVO-afdeling wordt met een specifiek op HAVO-leerlingen toegesneden didactische en pedagogische aanpak gewerkt. Deze wordt gekenmerkt door veel structuur en diverse projecten gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en kennismaking met de maatschappij. 

Het HLW wil de motivatie en het leergedrag van de leerlingen positief beïnvloeden. Zodat zij op school en daarna succesvol zijn. Daartoe hebben wij in de bovenbouw van de havo coaches die ieder een groep van ca. 15 leerlingen begeleiden. Tijdens een coachingsuur worden de leerlingen, afhankelijk van het programma/ periode, individueel of als groep gecoached. 

Vakken in de brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, drama, techniek en Hallo Wereld lessen.

2 HAVO
De vakken uit de brugklas worden aangevuld met Duits en natuurkunde/scheikunde (ns).

3 HAVO
In de derde klas worden economie, natuurkunde en scheikunde als twee aparte vakken gedoceerd. In dit leerjaar doet de decaan aan keuzebegeleiding, want aan het eind van het schooljaar moeten de leerlingen een profiel kiezen. Ook ouders worden bij deze keuze betrokken. Voor hen organiseren wij een profielkeuzeavond.
Het profiel bepaalt het vakkenpakket van de leerling in de bovenbouwklassen. Hoe de profielen zijn ingericht, leest u in de paragraaf over de profielen van HAVO en VWO.

4 HAVO
In de vierde klas is het schooljaar verdeeld over vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. De vier eindtoetsen bepalen voor een belangrijk deel het eindcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In de vooreindexamenklas wordt al gewerkt aan het examendossier. Gedurende het vierde jaar wordt aan diverse activiteiten deelgenomen die gericht zijn op loopbaanoriëntatie en aansluiten op het gekozen profiel.
Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in dit jaar en het examenjaar deelnemen aan het project 'Giving Back', een project waarbij ze gekoppeld worden aan een mentor uit het bedrijfsleven.

5 HAVO (Examenklas)
Naast de reguliere lessen is er ook de zogenaamde verlengde dagschool, waarin de leerlingen die dat nodig hebben onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. In de laatste weken voor het eindexamen worden extra examentrainingen gegeven.

Na 5 HAVO
Met het HAVO-diploma op zak is binnen de school de overstap mogelijk naar 5 VWO.

De profielen van HAVO en VWO

In de derde klassen van HAVO en VWO kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen. Het profiel bereidt de leerlingen al enigszins voor op de keuze voor een vervolgstudie. 

Cultuur & maatschappij (C&M)

Dit profiel is bedoeld voor mensen die willen doorstromen naar vervolgstudies als sociale wetenschappen, geschiedenis, recht, taal en cultuur. Gedacht kan worden aan beroepen als redactuer, stylist, beleidsmedewerker bij de overheid, docent, cursusontwikkelaar, archeoloog, politicus, (toegepast)psycholoog, historicus, (ortho-) pedagoog, bibliothecaris, informatieanalist, sociaal juridisch hulpverlener, evenementenorganisator, hotelmanager en advocaat.

Economie & maatschappij (E&M)

Dit profiel wordt gekenschetst als ‘de weg naar het zakenleven’. Mensen die dit profiel kiezen, zullen meestal terechtkomen in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. Gedacht kan worden aan beroepen als functies bij een bank, (juridisch) beleidsmedewerker bij de overheid, commercieel medewerker, marketingmanager, directeur, belastingadviseur, organisatieadviseur en human resourcemanager.

Natuur & Gezondheid (N&G)

Dit profiel bereidt voor op studierichtingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben zoals geneeskunde, farmacie, (medische) biologie en milieukunde. Bij concrete beroepen kan gedacht worden aan apotheker, huisarts, bodemkundige, landbouwconsulent, microbioloog, tandarts, verloskundige, fysiotherapeut en laborant, water manager, verpleegkundige, radiologie (röntgen).

.

Natuur & Techniek (N&T)

Het profiel Natuur & Techniek is een exact profiel dat voorbereidt op technische studierichtingen. Beroepen waaraan gedacht kan worden zijn architect, chemicus, docent natuurkunde, meteoroloog, bouwkundige, IT-specialist, technisch verpleegkundige, industrieel ontwerper, piloot. 

MAVO (Middelbaar Algemeen Voorgezet Onderwijs)

Het HLW heeft een VMBO-afdeling die uitsluitend bestaat uit VMBO-T. Wij noemen deze afdeling de MAVO. De MAVO is een opleiding op het HLW die ervoor zorgt dat je na 4 jaar goed voorbereid het MBO kunt instromen. Doorstromen naar de HAVO is ook een mogelijkheid.

Brugklas
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek en Hallo Wereld-lessen.

2 MAVO
In 2 MAVO komen er twee vakken bij, te weten: Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Aan het einde van de tweede klas moeten de leerlingen drie uit zeven keuzevakken kiezen, te weten: Frans, Duits aardrijkskunde, geschiedenis, nask1 (natuurkunde), nask2 (scheikunde) en biologie. De leerlingen worden bij deze keuze begeleid door de decaan en de mentoren. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de digitale keuzemethode Qompas.

3 MAVO
In 3 MAVO volg je ook een aantal verplichte niet-examenvakken. Dit zijn: godsdienst, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming/tekenen (BTE) en culturele vorming (KV1). Aan het einde van 3 MAVO maken de leerlingen een definitieve keuze voor de vakken waar ze examen in gaan doen. Nederlands en Engels zijn altijd verplicht. De andere vakken hangen af van de sectorkeuze.

4 MAVO
In 4 MAVO, de eindexamenklas, heeft elke leerling een sector gekozen. Deze sector bepaalt voor een groot deel het vakkenpakket voor de 4e klas en bij iedere sector hoort een bepaald pakket. Het vak maatschappijleer neemt een speciale plaats in. Het is een verplicht schoolexamenvak voor alle leerlingen wat vóór het centraal eindexamen wordt afgesloten. Daarnaast blijft lichamelijke opvoeding voor elke leerling een verplicht vak.

Na 4 MAVO
Na het behalen van het MAVO-diploma is binnen de school de overstap mogelijk naar 4 HAVO. Het vakkenpakket moet dan wel aansluiten bij één van de vier profielen op de HAVO.  Er wordt er een intakegesprek gehouden met de teamleider en decaan van de HAVO om je motivatie toe te lichten.
Veel geslaagde leerlingen gaan naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De meeste opleidingen zijn ondergebracht in een ROC (Regionaal Opleidings Centrum). De decaan heeft een volledig overzicht van alle MBO-opleidingen en kent de toelatingseisen.

Om de leerlingen een goed beeld te geven van de mogelijkheden na de MAVO krijgen ze in de loop van het examenjaar drie gesprekken met externe coaches uit het bedrijfsleven. Dit is in samenwerking met JINC.

De MAVO-sectoren

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Groen en Duurzaamheid


Vakkenpakketten in de MAVO

Vier vakken verplicht: Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.

Twee vakken per sector gericht op het MBO:

Een leerling doet in totaal zes vakken examen. Leerlingen die willen doorstromen naar de HAVO kiezen een zevende examenvak. Naast de examenvakken leggen de leerlingen voor de vakken maatschappijleer en lichamelijke opvoeding een schoolexamen af.

In het examenjaar staan extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin de leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Daarnaast worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Overgangsrichtlijnen

Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen.

Per leerjaar zijn overgangsrichtlijnen vastgesteld die op de website van de school kunnen worden ingezien. De overgangsrichtlijnen gaan uit van ‘minpunten’ en ‘compensatie’, waarbij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde een aparte positie innemen. Een 3 telt voor drie minpunten, een 4 voor twee minpunten en een 5 voor één minpunt. Het cijfer 7 geldt als één compensatiepunt, terwijl een 8 twee compensatiepunten oplevert, een 9 drie en een 10 vier.

De leerlingen van de derde klassen kiezen een sector (MAVO) of een profiel (HAVO en VWO). Bij de bepaling van de overgang voor deze klassen wordt vanzelfsprekend gekeken naar het profiel of de sector die de leerling kiest in relatie tot de behaalde cijfers.

Op grond van het cijferbeeld kan een leerling overgaan of doubleren maar ook een bespreekgeval zijn. In het laatste geval nemen de docenten een besluit na een bespreking.

Voorts geldt: In principe blijft een leerling niet zitten in het eerste jaar. Doubleren is alleen bij zwaarwegende redenen toegestaan.

Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling is niet toegestaan.

Voor de concrete overgangsrichtlijnen verwijzen we naar onze website.

Lessentabel Brugklas

VakMHVHVt
AK2222
BIV1,751,751,751,75
BV22 2 2
CKV
DU
DRA0,50,50,50,5
EC
EIO
EN2 2 2 3
FA2222
GO1 1 1 1
GR
GS1 1 1 1
IN11

1

1

KV 1 1
KV1
LA
LO2 2 2 2
MA
BECO
NA
NE3 3 3 3
NS
RE
SK
SL2222
TC1 1 1 1
TE/BTE
WI3 3 3 3
WIA/C
WB

Lessentabel MAVO

Vak2M3M4M
AK122,5
BIV233
BV1
CKV
DU2,52,53
DRA
EC 2 3,25
EIO
EN2 2,52,75
FA22,52,75
GO1
GR
GS222,25
IN

KV
KV1 1
LA
LO2 2 1
MA 1,5
BECO
NA22,5
NE3 2,52,5
NS1,5
RExx
SK22,5
SL111
TC
TE/BTE12,5
WI3 3 3,5
WIA/C
WB

Lessentabel HAVO

Vak2H3H3Ht4H5H
AK11,51,52 2,5
BIV21,53 3,25
BV111
CKV 1
DU232,53 2,5
DRA
EC 2 23 2,75
EIO1
EN2 333 2,75
FA2,5223 2,25
GO11
GR
GS2222 2,75
IN

2 2
KV
KV1
LA
LO2 2 22 1
MA 1,5
BECO 3 2
NA1,523 3
NE2,5333 2,25
NS1,5
RE0,5
0,5*0,5*
SK1,51,52 3
SL1112 2
TC
TE/BTE2 3
WI3 3 3
WIA/C 3 3,5
WB 3

* rekenen alleen c&m

Lessentabel VWO

Vak2V2VHt3V3Vt4v5v6v
AK1

1

1,51,522 2,5
BIV1,521,523 2,5
BV1111
CKV 1 1
DU222,52,533 2,25
DRA
EC 22322,5
EIO11
EN2 323 32 2,5
FA222233 2,25
GO1111
GR22223 32,5
GS2222 222,75
IN

222
KV
KV1
LA2222 3 3 3
LO2 2 22 1,51,51
MA 1,5
BECO 13 3
NA222 33
NE3333 32,52,5
NS1,51,5
RE

SK1,51,523 3
SL111111 1
TC
TE/BTE2 3
WI3 3 33
WIA/C 3 3/13/1
WB 3 3 3,5
CAEN 2