Onderwijs

Het onderwijs

Het Hervormd Lyceum West is een dynamische middelbare school met een goede vwo- (gymnasium en atheneum), havo- en mavo-opleiding. Op vwo en havo kan de leerling kiezen voor Tweetalig Onderwijs.  

Het HLW is een kleinschalige school waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen. Een stimulerend leerklimaat en een fijne sfeer zijn kenmerken van het HLW. Kernwaarden voor het HLW zijn participatie, emancipatie en ambitie.

De school biedt een duidelijke onderwijsstructuur en een intensief begeleidingssysteem van mentoren met veel individuele aandacht voor de leerling.
Binnen het HLW is de pedagogische driehoek: ouder, leerling en school, belangrijk. Ouders willen we uitdrukkelijk betrekken bij de school. Zo voeren wij in ieder geval drie keer per jaar een zgn. driehoeksgesprek, waarin de leerdoelen en leerstrategieën van de leerling besproken worden.

Alle leerlingen werken aan het behalen van het voor hen hoogst mogelijke diploma. Wanneer het voor een leerling met een mavo-advies mogelijk blijkt te zijn om op te stromen naar de havo wordt dit van harte ondersteund. Ditzelfde geldt voor het opstromen van havo naar vwo. 

En net zo belangrijk, alle leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers. Het HLW is een kweekvijver voor 'Nieuwe Amsterdammers'. Onder de naam ‘Hallo Wereld’ heeft het HLW een profiel opgesteld waarin een samenhangend pakket van diverse activiteiten wordt geboden aan de leerlingen. Binnen dit pakket maken de leerlingen hun eigen keuzes. Zij komen in aanraking met verschillende disciplines en maken zich diverse vaardigheden eigen. Dit geeft de leerlingen een goede en stevige basis voor hun toekomst.

60 minuten rooster 

LesuurTijd
1e uur08.30 - 09.30
2e uur09.30 - 10.30
Pauze10.30 - 10.55
3e uur10.55 - 11.55
4e uur11.55 - 12.55
Pauze12.55 - 13.25
5e uur 13.25 - 14.25
6e uur14.25 - 15.25
7e uur15.25 - 16.25


Wij hanteren een 60-minuten rooster met na het 2e en na het 4e uur een pauze van respectievelijk 25 en 30 minuten.

Verkort lesrooster

Lesuurtijd
1e uur08.30 - 09.15
2e uur09.15 - 10.00 
Pauze
10.00 - 10.20
3e uur10.20 -  11.05
4e uur 11.05 - 11.50
Pauze
11.50 - 12.20
5e uur12.20 - 13.05
6e uur13.05 - 13.50 
7e uur13.50 - 14.35

Op dagen met bijzondere activiteiten, zoals een studie- of vergadermiddag, hanteert de school een verkort lesrooster met lessen van 45 minuten. Hierdoor kunnen op die dagen toch alle lessen doorgang hebben. De leerlingen worden tijdig op de hoogte gesteld van de data waarop het verkort lesrooster van toepassing is.

Rekenen op het HLW

Het rekenbeleid van de regering is aan vele veranderingen onderhevig. Het schooljaar 2020/2021 was de start van een nieuwe fase op het gebied van rekenen. Er is geen centrale eindtoets meer, maar examenleerlingen op mavo en havo die niet het vak wiskunde volgen, doen verplicht een schoolexamen rekenen. Deze leerlingen krijgen op de cijferlijst apart het vak rekenen vermeld. Alle andere leerlingen die het vak wiskunde, al dan niet verplicht, in hun vakkenpakket hebben, hoeven geen schoolexamen rekenen te maken.

Deze verandering betekent op het HLW dat sommige uren die apart aan rekenen werden besteed nu in de wiskundelessen zijn opgenomen. Aparte rekenuren zijn er nog wel in de klassen 2 havo en voor de leerlingen in 4 havo die geen wiskunde gekozen hebben. Ook de eindexamenleerlingen die niet het vak wiskunde volgen, hebben een apart rekenuur op de lessentabel staan tijdens de eerste helft van het schooljaar. Tijdens deze rekenuren wordt gebruik gemaakt van het programma 'Studyflow'. Leerlingen kunnen hiermee ook thuis zelfstandig aan de slag. Leerlingen die aantoonbaar problemen hebben met hun rekenvaardigheden, kunnen daarbij apart geholpen worden naast de wiskundelessen.

Taalbeleid op het HLW

Op onze school is veel aandacht voor taal en wordt de taalontwikkeling van de leerlingen goed gemonitord. Wij nemen in de brugklas tweemaal per jaar Diatoetsen af. Dit zijn leerlingvolgtoetsen. In de tweede en derde klas worden opnieuw Diatoetsen afgenomen (éénmaal per jaar), zodat we de ontwikkeling van de leerlingen kunnen blijven volgen. Aan de hand van de resultaten van deze toetsen, kijken we naar wat een leerling nodig heeft om nog beter te worden in taal. Dit doen we door een aantal middelen in te zetten:

 • De resultaten van de Diatoetsen worden gedeeld met de leerling en ouders via een Diatoetsrapport. Op deze manier ontstaat er bewustwording over het taalvaardigheidsniveau van de leerling. 
 • Door middel van een taaltipkaart delen we met leerling en ouders tips om de taalvaardigheid thuis te bevorderen. 
 • In de brugklas hebben alle leerlingen 4 uur Nederlands in de week, in plaats van de gebruikelijke 3 uur. 
 • Tijdens het vak Nederlands wordt veel aandacht en tijd besteed aan lezen. Dit kan klassikaal of individueel.
 • In de brugklas en tweede klas krijgen alle leerlingen het vak Hallo Nederlands. Dit zijn thematische taallessen waarin veel aandacht is voor leesvaardigheid en woordenschat. Leerlingen volgen dit vak 1 of 2 uur in de week. Dit is een project uniek voor het Hervormd Lyceum West en op maat gemaakt voor onze leerlingen. Het project heeft als doel om de taalvaardigheid en de algemene kennis te vergroten. 
 • Het project 'woorden van de week' is erop gericht om elke week 3  schooltaalwoorden onder de aandacht te brengen en in te oefenen bij verschillende vaklessen. 
 • In elke jaarlaag zijn er poëzieprojecten in samenwerking met de School der Poëzie. Op deze manier zijn leerlingen op een creatieve manier bezig met taal. 
 • Het Hervormd Lyceum West beschikt over een uitgebreide en zeer goed toegankelijke mediatheek. Leerlingen kunnen hier terecht voor al hun boeken. 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Op het terrein van ICT heeft het Hervormd Lyceum West veel voorzieningen.

 • Zo is er een elektronische leeromgeving die het aanbieden van (extra) leerstof en het maken van huiswerk faciliteert.
 • Er zijn twee computerlokalen.
 • Iedere docent heeft een laptop, die in elk lokaal kan worden aangesloten op een beamer.
 • In 2021-2022 zal in een toenemend aantal lokalen smartboards geplaatst worden.
 • In de studieruimte van de mediatheek staan computers ter beschikking van de leerlingen om zelfstandig huiswerk en andere opdrachten te maken
 • En natuurlijk is het gehele schoolgebouw voorzien van WiFi.

Door de goede ICT voorzieningen hebben docenten de mogelijkheid om variatie in de lessen aan te brengen en het onderwijs aantrekkelijker te maken.

Blended Learning
Het doel van Blended Learning is dat we de leerling binnen de klas en binnen het eigen leerproces direct onderwijs op maat kunnen leveren. De (boek)methode is leidend binnen de les. De laptop is een hulp-, en ondersteuningstool. Door middel van ICT en laptop kunnen wij de leerlingen op maat extra uitdagen of juist extra ondersteuning bieden binnen een klassikale setting.

Magister
Het HLW werkt met Magister. Dit is een online applicatie, die zowel voor de leerlingenadministratie als de elektronische leeromgeving wordt gebruikt. Ouders en leerlingen krijgen een inlogcode en wachtwoord toegekend, waarmee zij via online onder andere behaalde cijfers, verzuim, rooster, huiswerk en studiewijzers kunnen inzien.

Brugklassen

Het HLW kent een tweejarige brugperiode met dakpanklassen: mavo/havo- en havo/vwo-klassen. Er is dus sprake van een zekere ‘voorstroming’.
Bij de samenstelling van de klassen worden leerlingen met vergelijkbare basisschooladviezen zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst. Daarnaast streven wij ernaar leerlingen afkomstig van dezelfde basisschool in dezelfde klas in te delen.
Aan het einde van de brugklasperiode worden leerlingen op basis van prestaties bevorderd op de voor hen meest passende afdeling.

Hallo Wereld 

Het Hallo Wereld-programma bestaat  uit een verrijkingsprogramma met  activiteiten waarbij leerlingen de wereld om zich heen verkennen. Met de Hallo Wereld-lessen kunnen onderbouwleerlingen hun talenten en interesses op verschillende vlakken (maatschappij, sport, natuur, cultuur, technologie etc.) ontdekken en ontwikkelen Zij kunnen kiezen uit een ruime hoeveelheid activiteiten, van schaken tot ondernemen, van kunst bekijken in het Van Gogh museum tot het bestuderen van de allerkleinste wezens. Deze verbreding van hun kennis is een verplicht onderdeel uit van het verrijkingsprogramma van het HLW.

Het Hallo Wereldprogramma voor de bovenbouwleerlingen is een uitgebreide oriëntatie op loopbaan- en studiekeuze. Dit loopbaanprogramma bevat verschillende onderdelen: van sollicitatietrainingen tot het bezoeken van bedrijven, van stage lopen tot en met deelname aan masterclasses van ‘Pre University College’. Het doel is hierbij steeds om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen en ze uiteindelijk tot een gedegen studiekeuze te laten komen.

Tweetalig Onderwijs

Het HLW biedt havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid van Tweetalig Onderwijs. Leerlingen die het TTO-programma volgen worden voorbereid om in een internationale setting te kunnen functioneren. Hun Engels is uiteindelijk van een dusdanig niveau, dat zij bijna voor Engelstalig kunnen doorgaan. Om dit te bereiken krijgen de leerlingen in de onderbouw minimaal de helft van hun lessen in het Engels. 

Tijdens de lessen wordt voortdurend Engels gesproken, er wordt gebruikt gemaakt van Engelstalig lesmateriaal en ook de toetsen worden in het Engels afgenomen. 
In klas één tot en met drie worden de volgende vakken in het Engels gegeven:
Mathematics (Wiskunde), Biology (Biologie), Science (NaSK), Chemistry (Scheikunde), Physics (Natuurkunde), European & International Orientation (EIO) (Europese Internationale Oriëntatie), Geography (Aardrijkskunde), History (Geschiedenis), Economics (Economie),  Visual Arts (Beeldende Vorming) en Physical Education (Lichamelijke Opvoeding).

Naast de Engelstalige vakken doen de leerlingen diverse internationale activiteiten. Wij nodigen bijvoorbeeld gastsprekers uit, doen (digitale) uitwisseling met scholen in andere landen, bezoeken in leerjaar 2 of 3 een Engelstalig land en leerlingen geven in het Engels presentaties. Dit alles met het tweeledige doel: het verbeteren van het Engels én het laten kennis maken met andere culturen. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen uitgroeien tot echte wereldburgers.

De leerlingen sluiten hun TTO-opleiding af door deel te nemen aan het Cambridge Examen. Zij behalen hiermee hun B2, C1 of C2 diploma. 

Het Hervormd Lyceum West wil door middel van het tweetalig onderwijs (TTO, of: bilingual education) leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. De keus voor het Engels hangt samen met de globalisering en de toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Op steeds meer universiteiten of hogescholen is het Engels geheel of gedeeltelijk de voertaal en gebruikt men Engelse tekstboeken. Een TTO-leerling krijgt makkelijk toegang tot internationale opleidingen en tot de internationale arbeidsmarkt. Het voordeel van een TTO-opleiding mag duidelijk zijn. De keuze voor tweetalig onderwijs is een keuze voor de toekomst. 

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen zichzelf niet zo maar een tweetalige school noemen. Het Nuffic stelt kwaliteitseisen aan het tweetalige onderwijs. Deze eisen gaan onder meer over de wijze van les geven - alle vakdocenten zijn ook taaldocenten - het niveau van het Engels van de docenten, de wijze waarop Europese en internationale oriëntatie wordt ingevuld en natuurlijk het niveau van de leerlingen. 

Er worden naast een vwo- of havo-advies geen extra eisen gesteld bij de toelating tot TTO. Een positief advies voor TTO vanuit de basisschool is echter wel gewenst.

De school organiseert extra activiteiten voor de TTO-leerlingen. Daar worden geen verplichte extra kosten voor in rekening gebracht. Wel betalen ouders voor de deelname aan de internationale reis en het examen dat wordt afgenomen. Hierover wordt tijdig met ouders gecommuniceerd. 
Ouders voor wie deze kosten een te hoge drempel vormen, kunnen in Amsterdam de scholierenvergoeding aanvragen (https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/). Ook is er de stichting Leergeld waar een aanvraag voor een extra bijdrage gedaan kan worden (http://leergeldamsterdam.nl/). Indien er dan nog problemen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de TTO-coördinatoren: mw. N.Achefai en mw. A. Bizimana, email: tto@hlw.nl

Leerlingenbegeleiding

Het HLW biedt in leerjaar 1 en 2 extra ondersteuning voor de kernvakken: wiskunde, Engels en Nederlands en daarnaast voor het vak Frans. Naar aanleiding van de rapportvergadering en op grond van resultaten kan een leerling worden verwezen naar een steunles. 
In de onderbouw zijn er bovendien extra uren Nederlands met Hallo Nederlands: 2 in de brugklas en 1 in de tweede klas.

In de bovenbouw is er SWT (schoolwerktijd), waarbij leerlingen die onvoldoende presteren verplicht en onder begeleiding aan hun schoolwerk gaan. 

Voor leerlingen die bij-of steunles nodig hebben is er het project 'Voor en Door', waarbij  bovenbouwleerlingen die sterk zijn in een vak andere leerlingen bijles geven in dat vak.

Leerlingen die er baat bij hebben niet thuis, maar op school hun huiswerk te maken kunnen naar de huiswerkklas van Studiezalen. Deze organisatie verzorgd twee dagen per week een huiswerkklas op het HLW. Studiezalen biedt ook een traject 'levenscoaching'.

Activiteiten in en buiten de les

Op Het Hervormd Lyceum West vallen de meeste (buiten)lesactiviteiten onder de noemer 'Hallo Wereld'. Denk aan de Hallo Wereld-lessen in het eerste en tweede jaar, excursies naar o.a. Artis, museum- en theaterbezoek, sportactviteiten en één- of meerdaagse reizen in binnen- en buitenland. 
Ook vanuit de vakken CKV en tekenen worden regelmatige culturele activiteiten ondernomen.
In de bovenbouw staan veel Hallo Wereld-activiteiten in het teken van ‘Loopbaanoriëntatie'.
Voor enkele activiteiten worden kosten in rekening gebracht.

Onderwijsniveaus

VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Het vwo op het HLW bestaat uit atheneum en gymnasium.

Brugjaar 1 H/V
In het eerste brugjaar worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek, klassieke vorming en Hallo Wereld-lessen.

Brugjaar 2 H/V
De vakken uit de brugklas worden ook in 2 H/V gegeven, behalve biologie, techniek en godsdienst. Duits en natuurkunde/scheikunde (ns) zijn nieuw in dit leerjaar. Indien een leerling voor het gymnasium heeft gekozen, volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

3 vwo
In de derde klas worden natuurkunde en scheikunde als twee aparte vakken aangeboden. Het vak economie wordt voor het eerst in dit leerjaar aangeboden en biologie keert terug. 

Aan het eind van het 3V maakt de leerling een profielkeuze. Het profiel bepaalt voor een groot deel de vakken in de bovenbouw.

4 vwo
In 4 vwo wordt iedere periode afgesloten met een toetsweek. De toetscijfers bepalen voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. Voor sommige vakken wordt al gewerkt aan het examendossier.

5 vwo
Ook in 5 vwo wordt elke periode afgesloten met een toetsweek. De cijfers die tijdens de toetsweek worden behaald, bepalen ook nu weer voor een belangrijk deel het rapportcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In de vooreindexamenklas wordt ook gewerkt aan het examendossier.

Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in 5 vwo deelnemen aan het project 'Giving Back', Deelnemers aan het project worden gekoppeld aan een mentor uit het bedrijfsleven of een overheidsinstantie.
Voor gemotiveerde leerlingen is er bovendien een uitgebreid oriëntatieprogramma via Pre University College. Dit is een divers, in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam opgezet programma, dat leerlingen voorbereidt op hun universitaire vervolgstudie.

6 vwo: examenklas
De 6e klas staat geheel in het teken van het examen. Tijdens de eerste drie maanden van het examenjaar zijn de leerlingen, naast de reguliere lessen, bezig met het afronden van het profielwerkstuk.

Voor leerlingen die dat nodig hebben, wordt ondersteuning geboden in de vorm van bijles op maat en begeleid studeren op school. Daarnaast worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

Het gymnasium

Leerlingen met een vwo-advies krijgen in de brugklas klassieke vorming, een eerste kennismaking met de wereld van de Grieken en Romeinen en met de eerste beginselen van Grieks en Latijn.
Blijkt een leerling geschikt voor het gymnasium, dan volgt hij/zij in de tweede en derde klas Grieks en Latijn. Ook het aspect cultuur komt hier aan bod komt.

Leerlingen die goed zijn in Grieks en Latijn volgen deze vakken ook in de bovenbouw. Doen zij in een van beide vakken examen, dan kunnen zij in aanmerking komen voor een gymnasiumdiploma.
In de bovenbouw maken de gymnasiasten een reis in het teken van de klassieke oudheid.

Binnen het gymnasium zijn alle profielen mogelijk, net als de combinatie met tweetalig onderwijs.


HAVO (HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS)

Op de havo-afdeling wordt met een specifieke didactische en pedagogische aanpak die werkt voor havo-leerlingen. Kenmerken zijn veel structuur en diverse projecten gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en oriëntatie op de maatschappij en vervolgopleidingen.

In de bovenbouw van de havo werken wij met coaches/mentoren die ieder een groep van ca. 15 leerlingen begeleiden. Tijdens een mentoruur worden de leerlingen, afhankelijk van het programma/periode, individueel of als groep gecoacht. 

Brugjaar 1 M/H en H/V
In de brugklas worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, drama, informatica en Hallo Wereld-lessen. Leerlingen met een vwo-advies krijgen ook nog het vak klassiek vorming.

Brugjaar 2 M/H en H/V
De vakken uit de brugklas worden aangevuld met Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Indien een leerling uit een H/V klas voor het gymnasium heeft gekozen, volgt deze leerling ook Grieks en Latijn.

3 havo
In de derde klas staan de vakken economie, natuurkunde en scheikunde als aparte vakken op de lessentabel.
In het 3e leerjaar maken de leerlingen een keuze voor een profiel. Het keuzeproces wordt begeleid door de decaan. Ouders worden uitgenodigd voor de profielkeuze-avond. De samenstelling van de profielen vindt u onder het kopje profielen havo en vwo.

4 havo
Het vierde leerjaar bestaat uit vier periodes. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. De hier behaalde cijfers bepalen voor een belangrijk deel het eindcijfer. Daarnaast zijn er gedurende de periode voortgangstoetsen, werkstukken, presentaties en practica. In de vooreindexamenklas wordt al gewerkt aan het examendossier. Een overzicht van alle toetsen en examenonderdelen staat in het zgn. PTA, Programma van Toetsing en Afronding.

Gedurende het vierde jaar wordt aan diverse activiteiten deelgenomen die gericht zijn op loopbaanoriëntatie en aansluiten op het gekozen profiel.
Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen kunnen in dit en het examenjaar deelnemen aan het project 'Giving Back', waarbij ze gekoppeld worden aan een mentor uit het bedrijfsleven.

5 havo (examenklas)
Naast de reguliere lessen bieden wij in het examenjaar verschillende vormen van begeleiding aan voor leerlingen die dat nodig hebben, zoals extra studiewerktijd, programma Voor & Door (bijles voor leerlingen door leerlingen) en steunlessen. Ook worden er gedurende het jaar extra examentrainingen gegeven.

Na 5 havo
Met het havo-diploma heeft een leerling toegang tot het HBO. Ook is een doorstroom naar 5 vwo mogelijk. Er wordt een intakegesprek gehouden met de teamleider en decaan waarin de leerling zijn/haar motivatie toelicht.

De profielen van havo en vwo

In de derde klassen van havo en vwo kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen. Het profiel bereidt de leerlingen al enigszins voor op de keuze voor een vervolgstudie. 

Cultuur & maatschappij (C&M)

Dit profiel is bedoeld voor leerlingen die willen doorstromen naar vervolgstudies als sociale wetenschappen, geschiedenis, recht, taal en cultuur. Gedacht kan worden aan beroepen als (web)redacteur, stylist, beleidsmedewerker bij de overheid, docent, cursusontwikkelaar, archeoloog, politicus, (toegepast) psycholoog, historicus, (ortho-)pedagoog, bibliothecaris, sociaal-juridisch hulpverlener, evenementenorganisator, hotelmanager en advocaat. Voor HAVO leerlingen is dit het enige profiel waar het vak Wiskunde niet verplicht is. Voor VWO leerlingen is er een keuze voor Wis A of C mogelijk bij dit profiel.

Economie & maatschappij (E&M)

Dit profiel wordt gekenschetst als ‘de weg naar het zakenleven’. Mensen die dit profiel kiezen, zullen meestal terechtkomen in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. Gedacht kan worden aan functies bij een bank, (juridisch) beleidsmedewerker bij de overheid, commercieel medewerker, marketingmanager, accountant, facility manager, belastingadviseur, organisatieadviseur en human resourcemanager.

Natuur & Gezondheid (N&G)

Dit profiel bereidt voor op studierichtingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben, zoals geneeskunde, farmacie, (medische) biologie en milieukunde. Bij concrete beroepen kan gedacht worden aan apotheker, huisarts, bodemkundige, landbouwconsulent, microbioloog, tandarts, verloskundige, fysiotherapeut, laborant, watermanager, verpleegkundige, radioloog (röntgen).

Natuur & Techniek (N&T)

Natuur & Techniek is een exact profiel dat voorbereidt op technische studierichtingen. Beroepen waaraan gedacht kan worden zijn architect, chemicus, laborant, docent natuurkunde, meteoroloog, bouwkundige, computerscientist, technisch verpleegkundige, industrieel ontwerper, piloot, werktuigbouwkundige, electrical engineer. 

MAVO (MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS)

Welkom bij de vmbo-t afdeling van het HLW, beter bekend als de mavo. Onze vierjarige opleiding is gericht op het voorbereiden van studenten op het mbo, met de mogelijkheid om door te stromen naar de havo.

Brugjaar1 M/H
Een brede basis leggen.
In de brugklas bieden we een gevarieerd vakkenpakket aan in mavo/havo klassen, waaronder Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie/verzorging, godsdienst, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, drama, techniek en Hallo Wereld-lessen.

Brugjaar 2 M/H
Verbreding van kennis en vaardigheden.
In leerjaar 2 worden er twee vakken toegevoegd: Duits en natuurkunde/scheikunde (ns). Het vak techniek vervalt in het tweede jaar, evenals godsdienst. Aan het einde van het tweede jaar kiezen leerlingen drie keuzevakken uit een selectie van zeven: Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, nask1 (natuurkunde), nask2 (scheikunde) en biologie. De decaan en mentoren begeleiden de leerlingen bij deze keuze, waarbij gebruik wordt gemaakt van de digitale keuzemethode Qompas. De mogelijkheid op een overgang naar 3 havo is eind leerjaar 2 mogelijk bij het behalen van goede resultaten. 

3 mavo
Voorbereiding op examens en beroepskeuze.
In 3 mavo volgen studenten, naast Nederlands en Engels, de drie gekozen keuzevakken en een aantal verplichte niet-examenvakken, zoals godsdienst, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming. Het vak Kunstvakken inclusief CKV is ook verplicht voor alle leerlingen en worden in het derde jaar afgesloten met een schoolexamen. De overige vakken zijn afhankelijk van de sectorkeuze. Aan het einde van het derde jaar maken de leerlingen een definitieve keuze voor de vakken waarin ze examen zullen doen.

4 mavo
Het eindexamenjaar 
In 4 mavo, het laatste jaar, heeft elke leerling een sector gekozen, die deels het vakkenpakket voor het examen bepaalt. Een bijzondere rol is weggelegd voor het vak maatschappijleer. Dit is een verplicht schoolexamenvak voor alle leerlingen en wordt vóór het centraal eindexamen afgesloten. Daarnaast blijft lichamelijke opvoeding voor elke leerling een verplicht vak.

Na 4 mavo: Een wereld aan mogelijkheden
Na het behalen van het mavo-diploma bieden wij binnen de school de mogelijkheid om over te stappen naar 4 havo, mits het vakkenpakket aansluit bij een van de vier profielen op de havo. Er wordt een intakegesprek gehouden met de teamleider en decaan van de havo, waarin de leerling zijn/haar motivatie toelicht.

Veel geslaagde leerlingen kiezen ervoor om hun onderwijsloopbaan voort te zetten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De meeste opleidingen zijn ondergebracht in een ROC. Onze decaan heeft een volledig overzicht van alle mbo-opleidingen en is bekend met de toelatingseisen. Dit wordt gedurende schooljaar gecommuniceerd met de leerlingen en ouders tijdens informatieavonden.

Om onze leerlingen een goed beeld te geven van de mogelijkheden na de mavo, organiseren we gedurende het examenjaar drie gesprekken met externe coaches uit het bedrijfsleven. Deze waardevolle ervaringen worden mogelijk gemaakt in samenwerking met JINC.

De mavo-sectoren

 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Groen en Duurzaamheid

Elke sector biedt specifieke vakken en mogelijkheden die aansluiten bij de interesses en talenten van onze leerlingen. We streven ernaar om hen te helpen een bewuste en weloverwogen keuze te maken voor hun toekomstige carrière.


  Een mavo leerling doet in zes vakken examen. Leerlingen die willen doorstromen naar de havo kiezen een zevende examenvak. Daarnaast leggen de leerlingen voor het vak maatschappijleer een schoolexamen af.

  In het examenjaar staan extra studie-uren per week ingeroosterd, waarin leerlingen die dat nodig hebben, onder begeleiding kunnen werken aan de voorbereiding van het eindexamen. Bovendien worden er in de laatste weken voor het eindexamen extra examentrainingen gegeven.

  Overgangsrichtlijnen

  Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen. Per leerjaar zijn overgangsrichtlijnen vastgesteld. 

  De overgangsrichtlijnen gaan uit van ‘minpunten’ en ‘compensatie’, waarbij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde een aparte positie innemen. Een 3 telt voor drie minpunten, een 4 voor twee minpunten en een 5 voor één minpunt. Het cijfer 7 geldt als één compensatiepunt, terwijl een 8 twee compensatiepunten oplevert, een 9 drie en een 10 vier.

  De leerlingen van de derde klassen kiezen een sector (MAVO) of een profiel (HAVO en VWO). Bij de bepaling van de overgang voor deze klassen wordt vanzelfsprekend gekeken naar het profiel of de sector die de leerling kiest in relatie tot de behaalde cijfers.

  Op grond van het cijferbeeld kan een leerling overgaan of doubleren, maar ook een bespreekgeval zijn. In het laatste geval nemen de docenten een besluit na een bespreking.

  Voorts geldt: In principe blijft een leerling niet zitten in het eerste jaar. Doubleren is alleen bij zwaarwegende redenen toegestaan. 
  Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling is niet toegestaan.

  Voor de concrete overgangsrichtlijnen verwijzen we naar onze website.

  Lessentabel Brugklas

  VakMHHvVHVt
  AK2222
  BIV1,751,751,751,75
  BV2222
  CKV
  DU
  DRA0,50,50,50,5
  EC
  EIO
  EN2223
  FA2222
  GO1111
  GR
  GS1111
  ICT11

  1

  1

  KV111
  KV1
  LA
  LO2222
  MA
  BECO
  NA
  NE3333
  NS
  RE
  SK
  SL2222
  TC1111
  TE/BTE
  WI3333
  WIA/C
  WB

  Lessentabel MAVO

  Vak2M3M4M
  AK122,5
  BIV233
  BV1
  CKV
  DU2,52,53
  DRA
  EC23,25
  EIO
  EN22,52,75
  FA22,52,75
  GO1
  GR
  GS222,5
  IN

  KV
  Kckv1
  LA
  LO221
  MA1,5
  BECO
  NA22,5
  NE32,52,5
  NS1,5
  RE

  SK22,5
  SL/ML111
  TC
  TE/BTE12,5
  WI333,5
  WIA/C
  WB

  Lessentabel HAVO

  Vak2H3H3Ht4H5H
  AK11,51,522,5
  BIV21,533
  BV111
  CKV1
  DU232,532,5
  DRA
  EC2232,75
  EIO1
  EN23332,75
  FA2,52232,25
  GO11
  GR
  GS22222,75
  IN

  22
  KV
  KV1
  LA
  LO22221
  MA1,5
  BECO32,75
  NA1,5233
  NE2,53332,5
  NS1,5
  RE0,5
  0,5*0,5*
  SK1,51,523
  SL/ML1112

  1

  TC
  TE/BTE23
  WI333
  WIA/C33
  WB33

  * rekenen alleen c&m

  Lessentabel VWO

  Vak2V2VHt3V3Vt4v5v6v
  AK1

  1

  1,51,5222,5
  BIV1,521,52,532,5
  BV1111
  CKV11
  DU2233332,25
  DRA
  EC22322,75
  EIO11
  EN2323322,5
  FA2,5222332,25
  GO1111
  GR2222332,5
  GS2222222,75
  IN

  222
  KV
  KV1
  LA2222333
  LO22221,51,51
  MA1,5
  BECO

  2

  2

  3
  NA2

  1,5

  3

  2

  3
  NE

  2,5

  33332,52,5
  NS1,51,5
  RE0.50.5
  SK1,51,523

  2,75

  SL/ML1111111
  TC
  TE/BTE223
  WI3333
  WIA/C33/13/1
  WB333,5
  CAEN2