Resultaten

De examenresultaten

Het HLW streeft ernaar leerlingen een diploma van een zo hoog mogelijke afdeling te laten behalen. Door het stellen van hoge eisen en het bieden van extra begeleiding, behaalt het HLW over het algemeen goede resultaten. Een groot deel van de leerlingen dat een vwo-diploma behaalt, is in de brugklas begonnen met een lager basisschooladvies. Hetzelfde geldt voor een groot deel van de leerlingen dat een havo-diploma behaald. De schoolleiding van het HLW is trots op deze prestatie die door gezamenlijke inspanning van docenten en leerlingen wordt bereikt.

Slagingspercentages

Examen 2021-2022

Examenreglement

Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het schoolexamen en het Centraal Eindexamen, alsmede enige inhoudelijke bepalingen. Dit examenreglement van de commissie ligt ter inzage op school en kan iedere leerling vinden op Magister.

Programma van toetsing en afsluiting

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) wordt het schoolexamen geregeld. Elke eindexamenkandidaat kan digitaal kennis nemen van het PTA, dat te vinden is in magister. PTA’s worden door docenten toegelicht. Niet alleen de data van schoolexamens zijn vermeld maar ook de stofomschrijving van de schoolexamens is daarin te vinden, alsmede de domeinen waarover het schoolexamen gaat. Voorts wordt zeer nadrukkelijk gewezen op diverse bepalingen, in het bijzonder op de artikelen, waarin wordt omschreven hoe gehandeld moet worden, indien een kandidaat, om welke reden dan ook, is verhinderd deel te nemen aan een onderdeel van de schoolexamens.

Commissie van beroep eindexamen

Door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is bepaald, dat iedere school voor voortgezet onderwijs een examencommissie moet hebben en dat er ook een commissie van beroep moet zijn ingesteld. In de commissie van beroep zijn docenten en teamleiders vertegenwoordigd. Een examenkandidaat, die in strijd heeft gehandeld met de voorschriften, zoals omschreven in het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement, kan bij de commissie van beroep in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie. Het examenreglement van de examencommissie ligt ter inzage op school en is voor iedere leerling te vinden op Magister.

Examendata

  • Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 12 mei en eindigt het eerste tijdvak op maandag 30 mei.
  • Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 20 juni en eindigt het tweede tijdvak op donderdag 23 juni.