Resultaten

De examenresultaten

Het HLW streeft ernaar leerlingen een diploma van een zo hoog mogelijke afdeling te laten behalen. Door het stellen van hoge eisen en het bieden van extra begeleiding behaalt het HLW over het algemeen goede resultaten. Een groot deel van de leerlingen dat een VWO-diploma behaald, is in de brugklas begonnen met een lager basisschooladvies. Hetzelfde geldt voor een groot deel van de leerlingen dat een HAVO-diploma behaald. De schoolleiding van het HLW is trots op deze prestatie die door gezamenlijke inspanning van docenten en leerlingen wordt bereikt.

Slagingspercentages

Examen 2020-2021

Examenreglement

Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het schoolexamen en het Centraal Eindexamen alsmede enige inhoudelijke bepalingen. Dit examenreglement van de commissie ligt ter inzage op school.

Programma van toetsing en afsluiting

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) wordt het schoolexamen geregeld. Elke eindexamenkandidaat kan digitaal kennis nemen van het PTA en zijn te vinden in magister. PTA’s worden door docenten toegelicht. Niet alleen de data van schoolexamens zijn vermeld maar ook de stofomschrijving van de schoolexamens zijn daarin te vinden. Voorts wordt zeer nadrukkelijk gewezen op diverse bepalingen in het bijzonder op de artikelen, waarin wordt omschreven hoe gehandeld moet worden, indien een kandidaat om welke reden dan ook is verhinderd deel te nemen aan een onderdeel van de schoolexamens.

Commissie van beroep eindexamen

Door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is bepaald, dat op iedere school voor voortgezet onderwijs een commissie van beroep moet zijn ingesteld. Bij deze commissie, waarin bestuur, ouders en docenten vertegenwoordigd zijn, kan een examenkandidaat, die in strijd heeft gehandeld met de voorschriften, zoals omschreven in het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement, in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie. Het reglement van de commissie ligt ter inzage op school.

Examendata

Centraal Examen I, donderdag 17 mei 2021 t/m dinsdag 1 juni 2021;
Centraal Examen II, maandag 21 juni 2021 t/m donderdag 24 juni