Begeleiding

LoopbaanOriëntatie en – Begeleiding (LOB)

Körnmann, C.B.
KMN
Aardrijkskunde
Decaan MAVO
Teamleider 3 en 4M (vervangend)
Vos, E.I.
VOS
Beeldende Vakken
CKV
Decaan HAVO en VWO

MAVO

Mavo

LOB heeft als doel om leerlingen om leerlingen niet alleen te steunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding, maar hen ook te begeleiden bij het ontwikkelen van competenties die hen staat stellen om deze keuzes te maken. Het HLW werkt hierbij samen met externe organisaties, die de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen.

Ter voorbereiding van de leerlingen op de arbeidsmarkt bezoeken de 2 MAVO-leerlingen organisaties uit het bedrijfsleven (“Bliksemstage”).

De leerlingen uit 3 MAVO krijgen aan de hand van hun CV en sollicitatiebrief sollicitatietraining van managers uit het bedrijfsleven.

Ook volgen de leerlingen een zogenaamde technologieweek. Tijdens die week worden de leerlingen een week lang ondergedompeld in de wereld die met techniek te maken heeft. Een week lang gaan ze een actueel probleem onderzoeken en proberen deze met behulp van techniek op te lossen.

De nadruk in 4 MAVO ligt vooral op de oriëntatie op een vervolgopleiding. Decaan en mentoren begeleiden de leerlingen bij het maken van een keuze. Daarnaast hebben zij vanuit het bedrijfsleven een persoonlijke coach die hen daar bij ondersteunt.

HAVO

Havo

De leerlingen worden op de HAVO voorbereid op hun toekomst door hen kennis te laten maken met beroepen, talentontwikkeling en HBO studies. In het kader van de Hallo Wereld visie van de school zal de focus de komende jaren steeds meer komen te liggen op ‘Hallo Business, Hallo Techniek’. Alle activiteiten die de leerling onderneemt op en buiten school die gericht zijn op talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing worden opgenomen in het plusdocument (portfolio) binnen de digitale methode Qompas.

LOB-activiteiten

2 HAVO:

 • Girlsday/Boysday (leerlingen maken kennis met de sector Techniek)

3 HAVO:

 • 8 keuzebegeleidingslessen (als voorbereiding op de profielkeuze), Qompas(digitale lesmethode gericht op competenties, beroepskeuze, studiekeuze), 3 profielkeuzedagen (docenten lichten de inhoud van hun vak in de bovenbouw toe, gastsprekers, speeddating met oud-leerlingen). Informatieavond over de profielkeuze voor ouders.

4 HAVO:

 • bezoek voorlichtingsavond 4strax (studie informatie), gastlessen op het HLW door de Hogeschool van Amsterdam (studenten vertellen over hun studie en over studeren in het algemeen), Workshopdag bij InHolland (leerlingen volgen twee studieworkshops naar keuze en krijgen voorlichting). Bezoek aan een Open Dag van een HBO studie. Careerday (een activiteitendag bij bijv. de TU Delft die meerdere facetten laat zien van de bètavakken en wat je er mee kunt. Deze activiteit is voor de N&G en N&T leerlingen). Gastlessen door oud-leerlingen en professionals. Qompas studiekeuze (een digitale lesmethode o.l.v. de mentoren)
 • Facultatief: leerlingen krijgen de mogelijkheid een (maatschappelijke) stage te doen. Het HLW kan hen hierbij begeleiden i.s.m. het JongerenServicePunt. De leerlingen mogen 1x proefstuderen en 1x een meeloopdag bezoeken tijdens schooltijd in 4H.

5 HAVO:

 • individuele gesprekken met de decaan (november/januari). Facultatief: meeloopdag, proefstuderen bij een HBO instelling.

VWO

VWO

De loopbaan oriëntatie op het VWO (en Gymnasium) is gericht op het ontwikkelen van jezelf en oriëntatie op de academische wereld. Het HLW werkt nauw samen met de twee universiteiten in Amsterdam (de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam). Binnen de ‘Hallo Wereld’ visie van het HLW focust de loopbaan oriëntatie op het VWO/Gym op ‘Hallo Academische Wereld’. Alle activiteiten die de leerling onderneemt op en buiten school die gericht zijn op talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing worden opgenomen in het plusdocument (portfolio) binnen de digitale methode Qompas.

Activiteiten

2 VWO:

 • Girlsday/Boysday (een dagactiviteit bij de universiteit of een bedrijf om leerlingen te enthousiasmeren voor de bètavakken)

3 VWO:

 • Keuzebegeleidingslessen (het voorbereiden op de profielkeuze door de decaan), Qompas profielkeuze (digitale lesmethode )
 • Profielkeuzedagen (voorlichting door docenten, gastsprekers en oud-leerlingen), collegetour

4 VWO/5 VWO:

 • Qompas studiekeuze (in 4,5 en 6 VWO): digitale lesmethode o.l.v. de mentor. Door vragenlijsten gericht op competentie, talenten en informatie kunnen leerlingen zich voorbereiden op de vervolgstudie/loopbaan.
 • VU Be prepared– weekprogramma bij de VU voor eerste generatie studenten (5 VWO).
 • Pre-University masterclasses (4/5 VWO) -4 dagdelen volgen de leerlingen een masterclass naar keuze bij de VU (voor leerlingen die wat meer aan kunnen). Deze masterclasses worden 2x per jaar aangeboden.
 • 4Strax (4 VWO) Voorlichtingsavond, 3 inforondes over studies naar eigen keuze. In 5 VWO facultatief.
 • Careerday (4 VWO N&T en N&G) – activiteiten dag bij bijv. de TU Delft voor leerlingen met bètavakken.
 • Bezoek UvA (4 VWO) – aan de hand van een oud-leerling en UvA decanen kennismaken met de universiteit.

Facultatief:

 • Bezoek Open Dag Universiteit (elke leerling dient tenminste 1x per jaar een open dag te bezoeken en daarvan verslag te leggen)
 • Meeloopdagen en Proefstuderen (elke leerling mag 1x per jaar meedoen aan een Meeloopdag en Proefstuderen tijdens schooltijd)

Tekst van het artikel.

Ondersteuning

Algemeen

De begeleiding van leerlingen neemt op het HLW een bijzondere plaats in. Wij vinden het van groot belang dat iedere leerling goed begeleid wordt. Het kan hierbij gaan om aanpassingsproblemen, moeilijkheden in een bepaald vak, het maken van huiswerk, een verstoorde relatie tussen leerlingen onderling of tussen een leerling en een docent. Het kan ook gaan om persoonlijke problemen of het kiezen van een vervolgstudie. 

De zorgstructuur op het HLW

De mentor

Binnen ons begeleidingssysteem neemt de mentor/coach een belangrijke plaats in. Hij/zij heeft een uitgebreide verantwoordelijkheid en is binnen de begeleidingsstructuur een constante en nabije factor, waar ouders indien noodzakelijk snel contact mee kunnen opnemen. 

Elke brugklas heeft twee mentoren; de coaches. Beide coaches nemen een halve klas onder hun hoede, de coachingsgroep. De coach stelt samen met iedere leerling doelen op en bespreekt deze doelen regelmatig met de leerling: hoe te bereiken, wat en wie is er voor nodig? Bij de rapportuitreiking wordt dit ook samen met de ouders besproken en geëvalueerd. Eventueel worden weer nieuwe doelen opgesteld. Op deze wijze vergroten we het verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen leerproces.
Ook in 4 en 5H kennen wij het coachend mentoraat. 

In de brugklas bezoekt de mentor de leerlingen en hun ouders thuis.

Overige begeleiders

Naast de mentor heeft de school nog andere medewerkers die bij de begeleiding kunnen worden ingeschakeld. Dit zijn: de schoolarts, de schoolverpleegkundige, de Ouder en Kind Adviseur (OKA), een Begeleider Passend Onderwijs (BPO), twee counselors en een zorgcoördinator. Deze functionarissen nemen deel aan het Zorg Advies Team (ZAT), waarvan ook de teamleiders deel uit maken. Het ZAT werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar. We bespreken uw zoon/dochter pas na uw instemming.

Peer 2 Peer

Voor extra begeleiding van haar brugklasleerlingen maakt het HLW gebruik van de Peer2Peer methode. Peers zijn ouderejaars en staan dichter bij de brugklassers als het gaat om hun taal, cultuur en communicatie. De drempel om ervaringen met elkaar te delen is laag en oudere Peers zijn de rolmodellen voor jongerejaars. Leerlingen leven hun school in een 24-7 setting. Ze komen elkaar overdag constant tegen: in de lessen, op de gang, in de aula of op het plein. Maar ook geregeld daarbuiten. ‘School’ is voor hen niet beperkt tot een lesrooster. De Peer2Peer begeleiding kent in het VO verschillende rollen, het HLW kent de Peer Leader rol.

De Peer Leader begeleidt brugklassers en eerstejaars en maakt ze wegwijs in de school en omgeving. Ook tussentijdse instromers vinden hun weg met behulp van een Peer Leader, die daarmee voor bepaalde taken ook de rechterhand van de mentor van de school vormt.

Schoolondersteuningsprofiel

Het Hervormd Lyceum heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van passend onderwijs, met een uitgebreid ondersteunings- en begeleidingsaanbod bestaande uit:

 • Basisondersteuning
  Het HLW biedt alle leerlingen basisondersteuning. Deze bestaat uit de structurele inzet van mentoren, een counselor, de Ouder Kind Adviseur en de zorgcoördinator. De mentor stelt een OndersteuningsPerspectiefPlan (OPP) op voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte naast de geboden basisondersteuning.
  Hoe de basis- en overige ondersteuning is vormgegeven op het HLW kunt u terugvinden in ons schoolondersteuningsplan
 • Ondersteuning op het gebied van taal en bestrijding van dyslexie

  Er wordt bij de brugklasleerlingen een dyslexiescreening gedaan in de eerste periode van het schooljaar. Bij een vermoeden van dyslexie wordt dit besproken met de ouders.

 • Diverse trainingen
  De school biedt diverse trainingen aan op het gebied van weerbaarheid, faalangst reductie, enzovoorts. Gedurende het schooljaar wordt er gekeken welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen. De mentor kan de leerling hiervoor doorverwijzen.

HLW Klachtenstandaard

Heeft u een vraag, een zorg, een klacht of een tip?

Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch eens voorkomen dat u ergens tegen aan loopt. Dan heeft u bijv. een vraag of een zorg of misschien heeft u een klacht. Het kan ook zijn dat u de school een tip wil geven. Komt u er gerust mee ( het liefst zo snel mogelijk).

Bij wie en hoe kunt u als ouder terecht met uw zorg, klacht etcetera.

 1. De mentor of coach is in de meeste gevallen de eerst aangewezen persoon binnen de school om uw zorg mee te bespreken. Het kan zijn dat de mentor/coach u niet voldoende kan helpen omdat het probleem bijv. te complex is. Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over de mentor.
 2. In dat of andere gevallen kunt u altijd contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter. Hier staan alle teamleiders vermeld. Onder hun naam vindt u het team dat onder hen valt. U kunt telefonisch (020 3463456) of per mail in contact treden met de teamleider van uw kind.
 3. In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn dat er een beroep op de directie van de school wordt gedaan. De directie bestaat op onze school uit twee personen: mw. C. Blom , rector en de heer W.B. van Leeuwen, conrector. U kunt hen via de mail of telefonisch benaderen. c.blom@hlw.nl  en w.van.leeuwen@hlw.nl
 4. Heeft u een klacht over de directie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur van de Cedergroep, De Cuserstraat 1, 1081 CK Amsterdam.
 5. Als u een officiële klacht wilt indienen dan kan dat ook via de klachtenregeling van de Cedergroep. Onze school valt onder deze stichting. Op de Cedergroepwebsite staat de klachtenregeling vermeld (secretariaat@cedergroep.nl). Verder is vanuit de Cedergroep mevrouw drs. De Jong als externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06 25024555 of via info@heleendejongadvies.nl. 
 6. Klachten over ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie) kunnen ook worden behandeld via de inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696000) of via meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900-1113111).

Waar kunnen leerlingen terecht met hun vragen, zorgen en klachten?

 1. De leerlingen kunnen in ieder geval terecht bij bovengenoemde personen en instanties.
 2. In sommige gevallen kan het gaan om zaken die zo gevoelig liggen dat er contact opgenomen kan worden met één van de twee counselors die de school heeft. Mevrouw Tfai en de heer IJsendijk zijn onze counselors. De leerling kan altijd een afspraak maken. info.counselor@hlw.nl
 3. Als een leerling in de bovenbouw een klacht heeft over het (school)examen, dan kan deze leerling een klacht indienen bij de Commissie van Beroep. Dit kan via de secretaris van Examenzaken de heer E. Atsma (e.atsma@hlw.nl)).

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. In dit contact kunnen meningsverschillen, problemen en klachten ontstaan. Meestal worden deze in onderling overleg opgelost.

Wanneer u een meningsverschil (klacht) heeft, bespreekt u dit in principe met degene tegen wie uw klacht zich richt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een gesprek met de rector, mw. C. Blom, aanvragen. In de meeste gevallen leidt dit tot een oplossing.

Mocht de uitkomst van het gesprek met de rector niet bevredigend zijn, dan kunt u contact opnemen met de bestuurder, de heer drs. D. Adema, De Cruserstraat 1, 1081 CK Amsterdam.

De contactpersoon van de school kan u behulpzaam zijn bij het vinden van de door u gewenste route om uw klacht weg te nemen. De contactpersoon van onze school is mevrouw Kluiver.

Soms is een meningsverschil, een probleem van dien aard, dat u uw klacht wil voorleggen aan een onafhankelijke beoordelaar. Die mogelijkheid heeft u. De Cederscholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk voortgezet onderwijs van de Stichting Geschillen Commissie bijzonder Onderwijs (GCBO):

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 386 16 97 (van 9.00 tot 16.30 uur)
info@gcbo.nl

Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de klacht als u dat wenst. Onze vertrouwenspersoon is mevrouw Heleen de Jong. Zij is bereikbaar via 0625024555 en info@heleendejongadvies.nl

Klik hier  voor de volledige klachtenregeling van de Stichting Ceder Groep.