Begeleiding & Ondersteuning

Begeleiding & Ondersteuning

Algemeen

De begeleiding van leerlingen neemt op het HLW een bijzondere plaats in. Wij vinden het van groot belang dat iedere leerling goed begeleid wordt. Het kan hierbij gaan om moeite met een bepaald vak, het plannen en organiseren van huiswerk, een verstoorde relatie tussen leerlingen onderling of tussen een leerling en een docent. Het kan ook gaan om persoonlijke problemen of het kiezen van een vervolgstudie. 

Klik hier voor het volledige schoolondersteuningsprofiel

Leerlingenbegeleiding

Het HLW biedt in leerjaar 1 en 2 extra ondersteuning voor de kernvakken: wiskunde, Engels en Nederlands en daarnaast voor het vak Frans. Naar aanleiding van de rapportvergadering en op grond van resultaten kan een leerling worden verwezen naar een steunles. Met deze extra ondersteuning kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen en op het voor hen hoogst mogelijke niveau presteren.
In de bovenbouw hebben we bijles voor de kernvakken en indien daar behoefte aan is ook voor andere vakken.
Dankzij de NPO gelden kunnen we de komende twee jaar nog meer inzetten op begeleidng en ondersteuning.
Voor leerlingen die er baat bij hebben niet thuis, maar op school hun huiswerk te maken is er twee dagen in de week een huiswerkklas verzorgd door Studiezalen.

De zorgstructuur op het HLW

De mentor
Binnen ons begeleidingssysteem neemt de mentor een belangrijke plaats in. Deze heeft een uitgebreide verantwoordelijkheid en is binnen de begeleidingsstructuur een constante en nabije factor, waar ouders indien noodzakelijk snel contact mee kunnen opnemen.

Twee keer per jaar vullen wij leerlingbespreking.nl in. De feedback die wij hier geven wordt door leerlingen ingezet om een plan van aanpak te schrijven. De mentor ondersteunt hierin. 

De samen met de leerling opgestelde doelen bespreekt de mentor regelmatig met de leerling: hoe die te bereiken, wat en wie is er voor nodig? Bij de rapportuitreiking wordt het zogenaamde actieplan ook samen met de ouders besproken en geëvalueerd tijdens een zogenaamd 'driehoeksgesprek'. Eventueel worden weer nieuwe doelen opgesteld en vastgelegd. Op deze wijze vergroten we het verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen leerproces.

Overige begeleiders
Naast de mentor heeft de school nog andere medewerkers die bij de begeleiding kunnen worden ingeschakeld. Dit zijn de schoolarts, de schoolverpleegkundige, de Ouder en Kind Adviseur (OKA), een Begeleider Passend Onderwijs (BPO),  en een zorgcoördinator. Deze functionarissen nemen deel aan het Zorg Advies Team (ZAT), waarvan de teamleiders ook deel uitmaken. Het ZAT werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar, die eveneens deel uitmaakt van het ZAT. We bespreken uw zoon/dochter pas na uw instemming.

Peer 2 Peer
Voor extra begeleiding van brugklasleerlingen maakt het HLW gebruik van de Peer2Peer methode. De Peer2Peer begeleiding in het VO kent verschillende rollen. Het HLW kent de Peer Leaderrol. Peers zijn ouderejaars leerlingen. Zij staan dicht bij de brugklassers als het gaat om hun taal, cultuur en communicatie. De drempel om ervaringen met elkaar te delen is laag en de Peers zijn de rolmodellen voor jongerejaars leerlingen. Ze komen elkaar overdag vaak tegen: in de lessen, op de gang, in de aula of op het plein.

De Peers ondersteunen en begeleiden de brugklassers op allerlei gebieden. Zij maken ze wegwijs in de school en de omgeving en begeleiden brugklassers tijdens excursies. De Peer Leaders zijn hierdoor bij bepaalde taken ook de rechterhand van de mentoren van de brugklassen.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Vos, E.I. drs.
VOS
Beeldende vorming/tekenen
CKV
Decaan havo en vwo
Nagtegaal, N. mw.
NAGN
Geschiedenis
Maatschappijleer
Decaan mavo

MAVO

Mavo

Loopbaanoriëntatie (LOB) heeft als doel leerlingen te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Het ontwikkelen van competenties om deze keuzes te kunnen maken, maakt daar onderdeel vanuit. Het HLW werkt hierin samen met externe organisaties die de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen.

Ter voorbereiding op hun profielkeuze krijgen 2 MAVO-leerlingen les en/ of voorlichting van externe docenten of experts uit verschillende werkvelden.

In 3 mavo hebben de leerlingen een zogenaamde technologieweek. Een week waarin de leerlingen worden ondergedompeld in de brede wereld van technologie. Het onderzoeken van actuele problemen die met behulp van technologie moeten worden opgelost, staat in deze week centraal. Ook bezoeken de leerlingen bedrijven en werken ze minstens één dagdeel op het ROC. 

Aan de hand van een eigen sollicitatiebrief en CV  worden de 3 mavo-leerlingen door professionals uit het bedrijfsleven stap voor stap meegenomen door het sollicitatieproces. Valkuilen en tips komen bij deze sollicitatietraining aan de orde. 

De nadruk in 4 mavo ligt, naast het examen, vooral op de oriëntatie op een vervolgopleiding. Decaan en mentoren begeleiden de leerlingen bij het maken van een keuze. Een persoonlijke coach vanuit het bedrijfsleven geeft de leerling daarnaast een perspectief vanuit het werkveld.

HAVO

Havo

De Loopbaan Orientatie en Begeleiding (LOB) bereidt leerlingen voor op hun toekomst door talentontwikkeling en door hen kennis te laten maken met beroepen en HBO studies. Alle activiteiten die de leerling op en buiten school onderneemt passen binnen de ' Hallo Wereld'-visie van de school en worden opgenomen in het plusdocument (portfolio) binnen de digitale methode Qompas. De decaan Mevr. E. Vos introduceert de Qompas methode in de klassen, organiseert informatiemomenten voor ouders en leerlingen, activiteiten binnen en buiten de school en voert LOB gesprekken met leerlingen en ouders.

LOB-activiteiten vanuit het decanaat

  Vanaf de 2e klas tot en met het examenjaar organiseert het decanaat LOB-activiteiten:

  • Voorlichtingsactiviteiten en -lessen m.b.t. 
   • profielkeuze
   • studiekeuze
  • Bezoek aan open dagen op HBO 
  • Gastlessen
  • Informatielessen m.b.t. studiefinanciering en toelatingsprocedures
  • Individuele gesprekken met de decaan.
  Daarnaast zijn er nog facultatieve activiteiten:
  • Maatschappelijke stage
  • Meeloopdag HBO
  • Proefstuderen bij een vervolgopleiding.

  VWO

  Vwo

  De Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding  op het vwo is gericht op het ontwikkelen van jezelf en oriëntatie op de academische wereld. Het HLW werkt nauw samen met de twee universiteiten in Amsterdam, de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het HLW is actief lid van het Pre University College (PUC) van de VU. 

  Alle activiteiten die de leerling onderneemt op en buiten school die gericht zijn op talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing worden opgenomen in het plusdocument (portfolio) binnen de digitale methode Qompas. Dit plusdocument is belangrijk bij de toelatingsprocedure van een vervolgstudie.

  De decaan, mevr. E. Vos organiseert LOB activiteiten en informatiebijeenkomsten, introduceert de methode Qompas en voert LOB gesprekken met de leerlingen.

  LOB activiteiten vanuit het decanaat

  Vanaf de 2e klas tot en met het examenjaar organiseert het decanaat LOB-activiteiten:

  • Voorlichtingsactiviteiten en -lessen m.b.t.:

            - profielkeuze
            - studiekeuze

  • Bezoek aan open dag/bachelordag op universiteit of hogeschool
  • Gastlessen
  • Speeddate met oud-leerlingen
  • Informatielessen m.b.t. studiefinanciering, toelatingsprocedures en beroepenveld
  • Individuele gesprekken met de decaan

  Daarnaast zijn er nog facultatieve activiteiten:

  • Pre-University masterclasses  in 4/5 vwo, voor leerlingen die wat meer aankunnen. Vier dagdelen volgen de leerlingen een masterclass naar keuze bij de VU. Deze masterclasses worden 2x per jaar aangeboden.
  • VU Be prepared (5vwo), weekprogramma bij de VU voor eerste generatie studente
  • Meeloopdagen en Proefstuderen
  • Een (maatschappelijke) stage of een snuffeldag is altijd mogelijk.

  Schoolondersteuningsprofiel

  Het Hervormd Lyceum heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van passend onderwijs, met een uitgebreid ondersteunings- en begeleidingsaanbod.

  • Basisondersteuning
   Het HLW biedt een brede basisondersteuning aan alle leerlingen. Deze bestaat uit de structurele inzet van onder andere docenten, mentoren, teamleiders, jongerenwerkers, de verzuimcoördinator en een vertrouwenspersoon. Heeft een leerling behoefte aan meer (of andere) ondersteuning, dan wordt er in overleg met de zorgcoördinator gekeken wat er nodig is. De zorgcoördinator stuurt de extra ondersteuning binnen en buiten de school aan. 
  • Extra ondersteuning
   De Begeleider Passend Onderwijs (BPO) kan leerlingen begeleiden op het gebied van studievaardigheden en gedrag. Daarnaast biedt de Begeleider Passend Onderwijs ondersteuning aan docenten en mentoren door het geven van handelingsadviezen om de leerling(en) in de klas zo goed mogelijk te begeleiden.
   Soms spelen er zaken die niet direct met school te maken hebben, maar die wel invloed hebben op de stemming of het gedrag van de leerling. Voor deze leerlingen (en hun ouders) is de Ouder- en Kindadviseur (OKA) aanwezig. Bij (ziekte)verzuim kunnen de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en/of de leerplichtambtenaar ondersteunen. Ook zijn er verschillende coaches beschikbaar die kunnen worden ingezet voor diverse ondersteuningsvragen.
   De GGD neemt de vragenlijst 'Jij en Je Gezondheid' bij leerlingen af.
   Leerlingen die extra ondersteuning krijgen, schrijven samen met hun mentor een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) met doelen waaraan gewerkt kan worden.
  • Diverse trainingen
   De school biedt diverse trainingen aan op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden en faalangstreductie. Gedurende het schooljaar wordt er gekeken welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen. De mentor kan de leerling hiervoor doorverwijzen.

  HLW Klachtenstandaard

  Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. In dit contact kunnen meningsverschillen, problemen en klachten ontstaan. Het liefst zien we natuurlijk dat alles op school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Heeft u bijvoorbeeld een vraag, een zorg, een klacht of wilt u de school een tip geven, een vriendelijk verzoek dat kenbaar te maken.

  Bij wie en hoe kunt u als ouder terecht met uw zorg of klacht?

  1. Wanneer u een klacht heeft, bespreekt u dit in principe met degene tegen wie de klacht zich richt. 
  2. Komt u er samen niet uit, dan is de mentor in de meeste gevallen de eerst aangewezen persoon binnen de school om uw zorg te delen. Het kan zijn dat de mentor u niet voldoende kan helpen omdat het probleem bijv. te complex is.
  3. Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over de mentor. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter. Hier staan alle teamleiders vermeld. U kunt telefonisch (020-3463456) of per mail in contact treden met de teamleider van uw kind.
  4. Het kan noodzakelijk zijn dat er een beroep op de directie van de school wordt gedaan. De directie  op onze school is éénledig:  dhr. A.H. Veldhuizen rector (l.veldh​uizen@hlw.nl). U kunt hem via de mail of telefonisch benaderen.
  5. Mocht de uitkomst van het gesprek met de directie niet bevredigend zijn, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur van de Cedergroep.
  6. Heeft u een klacht over de directie, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur van de Cedergroep.
  7. Als u een officiële klacht wilt indienen dan kan dat via de klachtenregeling van de Cedergroep. Onze school valt onder deze stichting. Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon (zie onder aan de pagina) kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de klacht.
  8. Klachten over ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie) kunnen ook worden gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs (tel. 088-6696000) of via meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900-1113111).


  Waar kunnen leerlingen terecht met hun vragen, zorgen en klachten?

  1. De leerlingen kunnen in ieder geval terecht bij bovengenoemde personen en instanties.
  2. In sommige gevallen kan het gaan om zaken die zo gevoelig liggen dat er eerst contact opgenomen wordt met de contactpersonen die zijn aangesteld. De contactpersoon is mw. J.Tfai (j.tfai@hlw.nl).
  3. Als een leerling in de bovenbouw een klacht heeft over het (school)examen, dan kan de leerling een klacht indienen bij de commissie van beroep, dit kan via de examensecretaris de heer Y.Zerri (y.zerri@hlw.nl).


  Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de klacht. De externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is:
  mevrouw Ingrid van Wezel
  T: 06-55326539
  E: ivanwezel@chello.nl

  Voor medewerkers is de externe vertrouwenspersoon:
  mevrouw Pepita David
  T: 06-34348288
  E: p.david@planet.nl

  Klik hier  voor de volledige klachtenregeling van de Stichting Ceder Groep.