Voorwoord

Welkom op het Hervormd Lyceum West

Beste ouders en leerlingen,

Voor u ligt de schoolgids 2019–2020 van het Hervormd Lyceum West (HLW). In deze gids vindt u allerlei informatie over onze school. De gids verschijnt in een digitale versie, die via onze website geraadpleegd kan worden. De meest belangrijke informatie uit de schoolgids wordt in de vorm van de 'bewaarkaart' aan alle leerlingen verstrekt. Hierop staan de contactgegevens, schoolregels, lestijden en schoolvakanties. De bewaarkaart is eveneens op onze website en HLW app te vinden.

Het aantal leerlingen op ons lyceum bedraagt momenteel 920, verdeeld over de opleidingen VWO (Gymnasium, Atheneum), HAVO en MAVO. Voor VWO en HAVO is er de keuzemogelijkheid voor Tweetalig Onderwijs.

Het HLW heeft een helder en onderscheidend onderwijsprofiel. Dit profiel bestaat uit drie componenten, het reguliere lesgedeelte, waarin de leerlingen uiteindelijk voor hun examen worden opgeleid, het begeleidingsgedeelte, waarbij de leerlingen extra steun op maat krijgen en het Hallo Wereldgedeelte. Alle leerlingen nemen deel aan dit zogenaamde 'empowerment-programma', een samenhangend programma waarmee we onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. Het gaat hier over oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen.

In het onderwijsconcept van het HLW staat het benutten van talenten centraal. De school biedt leerlingen de kans een zo hoog mogelijk diploma te behalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een duidelijke structuur, goede lessen, een coachend mentoraat en een intensieve leerlingenbegeleiding. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, ontvangen steunlessen en huiswerkbegeleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor leerlingen en de resultaten die zij behalen.

De schoolleiding van het HLW is trots op de goede resultaten die docenten, medewerkers en leerlingen door hun gezamenlijke inspanning bereiken. Circa de helft van de leerlingen verlaat onze school met een diploma op hoger niveau dan het oorspronkelijke advies van de basisschool.

Dit resultaat kunnen we alleen realiseren indien u, als ouder, een bijdrage levert en uw kind zoveel mogelijk begeleidt bij de schoolloopbaan. We nodigen u dan ook van harte uit op de ouderavonden en op de ouderspreekuren te komen. U bent ook welkom als lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Tot slot wens ik u en uw zoon en/ of dochter een heel fijn en succesvol schooljaar toe.

De heer W.B. van Leeuwen,
waarnemend rector